Informace k testování 3. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji 2019

Základní informace o programu

Rozvojový program KVALITA se v Moravskoslezském kraji realizuje již od roku 2004. Od r. 2007 má podobu tříletých cyklů testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, na který navazuje rovněž tříleté testování týchž žáků ve 3. ročníku. Testování probíhá formou didaktických testů z jazyka českého, matematiky a cizího jazyka - anglického nebo německého. Testování v rámci rozvojového programu KVALITU 2016 - 2020 je koncipováno jako dvouletý cyklus, v rámci kterého bude realizováno testování 1. ročníků v letech 2016 a 2017 a týchž žáků ve 3. ročníku v letech 2019 - 2020.

Kontinuita programu KVALITA umožňuje získat dlouhodobější, systematická zjištění o úrovni vzdělání, které dosahují žáci škol v důležitých bodech vzdělávací dráhy ve stěžejních oblastech,  a poskytuje tak zpětnou vazbu jak školám, tak objednateli. 
 
Realizace programu je v  souladu  s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016. 
 

Cíl testování

Využívání systematického monitorování výsledků vzdělávání žáků patří k významným prostředkům zvyšování kvality vzdělávání. Závěry z testování je možné využívat ve školách ke zpracování autoevaluačních zpráv, přípravě strategií školy a inovaci školních vzdělávacích programů. Žáci jsou prostřednictvím zpráv informováni o své připravenosti ke studiu na vysoké škole, o úrovni svých vědomostí a dovedností v porovnání s ostatními žáky, kteří se testování zúčastnili.
 
Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.
 
V rámci testování budou zjišťovány znalosti a dovednosti (kompetence) jednotlivých žáků. Test je pouze jeden, nepřesáhne 120 minut a skládá se z následujících částí:
 • test z českého jazyka - 40 minut,
 • test z matematiky - 40 minut,
 • test z cizího jazyka – anglického jazyka nebo německého jazyka - 40 minut
 

Kontaktní osoba školy

Podmínkou ze strany zřizovatele je uvedení kontaktní osoby odpovědnou za realizaci testování ve škole. Prosíme Vás o vyplnění kontaktní osoby na následujícím odkazu:
 
 

Harmonogram projektu

18. 3. 2019 do 30. 4. 2019 Realizace testování středních škol a konzervatoře zřízených Moravskoslezským krajem
do 31. 5. 2019  Předání výsledků školám
6. 6. 2019 Uspořádání semináře pro zástupce středních škol a konzervatoře zřízených Moravskoslezským krajem
 
 

Výstupy projektu

obsah zprávy pro žáka (max. rozsah zprávy 8 stran) - zejména
 • vysvětlení použitých pojmů
 • počet žáků, kteří se účastnili testování, počet testovaných žáků v rámci skupiny oborů a školy
 • kritéria hodnocení žáka
 • výsledky žáka v jednotlivých testovaných předmětech a dovednostech a jeho percentilové umístění v rámci třídy a školy, téže skupiny oborů vzdělání, všech testovaných žáků
 • zhodnocení dosažených výsledků, doporučení pro žáka 
 
obsah zprávy pro školu - zejména         
 • celkový počet škol, které se zúčastnily testování
 • počet škol, které se zúčastnily testování v jednotlivých skupinách oborů vzdělání
 • vysvětlení použitých pojmů
 • kritéria hodnocení školy          
 • výsledky školy v jednotlivých testovacích předmětech a dovednostech a percentilové  pořadí v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání a všech škol  
 • výsledky tříd v rámci školy a v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 
 

Kontakty

Kontaktní email: info@kvalitaskoly.cz
Telefon: 733 341 790
 
Manažer projektu
Ing. Michal Uhlař
Mob: 737 129 976
 
Administrativa projektu: 
Kateřina Ostřížková
Tel: 733 341 790
 
Odborný garant: 
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.