Testování znalostí a dovedností žáků

 

Respondent

Žák

Charakteristika metody

Metoda Testování žáků umožní diagnostikovat úroveň znalostí a dovedností žáka. Díky zaměření jednotlivých úloh a složení testu dle stanovených dovedností dokáže přesně určit, s jakými typy úloh v daném předmětu má žák problémy, jaké dovednosti v rámci předmětu naopak zvládá. Testování probíhá elektronickou formou, je tedy časově i administrativně nenáročné, vyhodnotitelné v krátkém čase. Zájemce o testování si zvolí předmět a ročník ze široké škály připravených testů. K dispozici je vždy on-line podpora při testování a rovněž příručka k testování, která seznámí učitele s technickými požadavky a přípravou k realizaci samotného testování. Při testování jsou zohledňováni také žáci se SVP. Stručné výstupy jsou k dispozici okamžitě po vyplnění testů, zprávy z testování pak po komplexním vyhodnocení jsou k dispozici elektronicky.
V rámci testování je zjištěna nejen stávající úroveň znalostí a dovedností, ale také percentil (pořadí vzhledem k zadané skupině ostatních testovaných) a při opakovaném testování s např. dvouletým odstupem lze zjistit přírůstek znalostí žáka.
Žákům je navíc ve zprávě z testování doporučeno, jak postupovat dále vzhledem k jejich dosažené  úrovni. Žák i učitel má rovněž k dispozici on-line přístup k procvičovacím úlohám. 
 

Sledované proměnné

Potřeba zjištění vstupní a výstupní úrovně znalostí a dovedností žáků, potřeba zjištění přírůstku znalostí za stanovené období, potřeba srovnání úrovně s jinými žáky, třídami, školami, kraji atd. 
Rozsah 20 minutový elektronický test / předmět
Úspěšnost v %, percentil (max. 100), přírůstek znalostí žáka (5 stupňová škála), školy (4 stupňová škála)
 

Výstup

Zpráva pro žáka a zpráva pro školu, Zpráva pro zadavatele/zřizovatele
Zjištění úspěšnosti v jednotlivých dovednostech, předmětech, třídách, školách a oborech 
Zjištění percentilů v rámci dovedností, předmětů, třídy, školy a oborů
Zjištění přírůstku znalostí (reziduálu) 
Doporučení
Cvičné úlohy
 

Ukázky výstupů

 

Příjemce výstupu

Respondent - žák, učitelé testovaných předmětů, ředitel, zřizovatel, rodič
 

Ukázka testu