Šablony II - ZŠ

Nabízené aktivity pro základní školy

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 

a) čtenářská gramotnost;

8 hodin

Jak na čtenářské dílny?

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?

16 hodin

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (16 h)

32 hodin

Metody rozvoje čtenářské gramotnosti (32h)

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (32 h)

56 hodin

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (56 h)

80 hodin

Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80 h)

b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;

8 hodin

Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

Stres v pedagogické praxi

Osobnostně sociální rozvoj – Poznání sebe a druhých - 8 hodin

Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační dovednosti - 8 hodin

Asertivita pro pedagogy

Brainstorming v pedagogické praxi

Využití týmové práce žáků

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení

Efektivnější komunikace mezi pedagogem a žákem

Řešení obtížných situací ve škole

Plánování a organizace práce pedagoga

Jak učit teoretické předměty

Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší?

Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita?

Jak na skupinové a kooperativní učení?

Jak efektivně používat metody aktivního učení?

Co je to místně zakotvené učení a jaký je jeho význam?

Co je to podnětné prostředí pro učení a jak ho vytvářet?

Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?

Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat?

Trendy ve vzdělávání

Pedagogický konstruktivismus v praxi I.

Pedagogický konstruktivismus v praxi II.

Pedagogický konstruktivismus v praxi III.

Vedení třídnických hodin

Vedení třídních schůzek

Příprava třídních učitelů

Mentoring jako součást profesního rozvoje

Efektivní vedení třídnické hodiny

Jak motivovat žáka

Mentoring nebo jen hodnocení?

Odměny a tresty

Plánování a formulace cílů

Práce se ŠVP v ZŠ

Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Spolupráce s rodiči

Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace

Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

16 hodin

Osobnostně sociální rozvoj - Poznání sebe a druhých - 16 hodin

Kvalita výuky a jak na ni

Konflikt – koření života

Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům

Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů - „Já a komunita = komunita a já.“

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Komunikační dovednosti aneb „Já x Ty = rozumíme si?!“

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou

Úvod do mentoringu

24 hodin

Osobnostně sociální rozvoj – Poznání sebe a druhých – 24 hodin

Manažerský trojboj

Pedagogický konstruktivismus v praxi

32 hodin

Koučovací přístup ve vedení lidí

Mentorské dovednosti (32 h)

48 hodin

Výchovný styl v práci učitele

56 hodin

Mentorské dovednosti (56 h)

80 hodin

Mediace ve škole

Mentorské dovednosti (80 h)

e) inkluze;

8 hodin

Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?

Společné vzdělávání žáků se SVP (8 h)

Jak na volbu vzdělávacích metod na 1. stupni ZŠ při společném vzdělávání

Jak na volbu vzdělávacích metod na 2. stupni ZŠ při společném vzdělávání

Jak upravit ŠVP v ZŠ vzdělávající žáky s LMP v souvislosti se společným vzděláváním

Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 1. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání

Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření

Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ

16 hodin

Společné vzdělávání žáků se SVP (16 h)

24 hodin

Společné vzdělávání žáků se SVP (24 h)

f) kariérové vzdělávání;
g) polytechnické vzdělávání;

8 hodin

Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy?

Globální výchova aneb jak zavádět průřezová témata RVP do výuky i do života škol

Počítač a jeho periferie v environmentální a polytechnické výchově

h) ICT;

8 hodin

Adobe Acrobat

Digitální učební materiály snadno a rychle

E-learning a využití počítačových sítí ve výuce s využitím LMS prostředí MOODLE (8 hodin)

HTML5 a CSS3 – aneb jak snadno využít moderní technologie pro tvorbu atraktivních WWW stránek (8)

Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (8 hodin)

Kyberšikana

MS Excel pro začátečníky

MS Excel pro pokročilé

MS PowerPoint pro začátečníky

MS PowerPoint pro pokročilé

MS Word pro začátečníky

MS Word pro pokročilé

Projektová výuka vedená nástroji ICT

Rastrová grafika a Adobe Photoshop

Rastrová grafika a Zoner Photo Studio

Sociální sítě ve výuce

Vektorová grafika a CorelDraw

Vektorová grafika a Zoner Callisto

Vektorová grafika a Adobe Illustrator

Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora

Využití cloudů ve školním prostředí

WordPress – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (8 hodin)

16 hodin

E-learning a využití počítačových sítí ve výuce s využitím LMS prostředí MOODLE (16 hodin)

HTML5 a CSS3 – aneb jak snadno využít moderní technologie pro tvorbu atraktivních WWW stránek (16 hodin)

Joomla – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

WordPress – nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek (16 hodin)

24 hodin

Microsoft Office – pokročilé funkce

i) projektová výuka.

8 hodin

Jak na projekty a projektové vyučování?

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin