Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce pedagoga s emocemi

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, zdali jsme schopni individualizovat výuku, a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídá i naše vnitřní nastavení. V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu... Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky jak pozitivně, tak negativně ovlivnit na celý život.
Seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi je jednou z částí rozsáhlejšího vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, který vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti práce na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a práci s emocemi, a to ve stálém propojení s etickými prvky a principy.
Seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi může být úvodním seminářem k tomuto vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, nebo ho lze realizovat takto samostatně, pokud se účastníci potřebují specificky na rozvoj v oblasti práce s žákovskou motivací.
Teoretické minivýklady jsou doplněny sdílením a porovnáváním vlastních učitelských zkušeností a praktickými aktivitami zakončenými společnou reflexí. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.
 
Výchovný styl učitele je dle Olivara a Lencze souhrnem devíti jeho profesních zásad. Učitel:
 • Vytváří z třídy „výchovné společenství“.
 • Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city.
 • Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost.
 • Formuluje jasná a srozumitelná pravidla.
 • Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky.
 • Nabádá žáky k dobrému.
 • Odměny a tresty používá opatrně.
 • Zapojuje do výchovného procesu rodiče.
 • Vytváří ve třídě pozitivní, radostnou atmosféru

Seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi se dotýká všech těchto principů, avšak zaměřuje se zejména na dovednost utváření pozitivní atmosféry a práci s emocemi.

Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
 • vyjmenují základní možnosti utváření pozitivní atmosféry ve třídě
 • seznámí se způsoby, jak ve vyučování pracovat s emocemi vlastními i žáků
 • budou sdílet praktické postupy k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě
 • budou reflektovat své přístupy k vytváření pozitivní atmosféry ve své praxi a nástroje, které k tomu používají
 • naplánují si konkrétní kroky k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a efektivní práci s emocemi
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ. Speciálním pedagogům a asistentům pedagoga.  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.