Koučování a mentoring ve vzdělávání

Koučink a mentoring jsou v současnosti stále častěji využívanými způsoby osobnostního i profesního rozvoje. Co se týče přenosu získaných poznatků do praxe, jsou ve srovnání s tradičním dalším vzděláváním pedagogických pracovníků daleko efektivnější. Uvádí se 10 – 30 % u vzdělávacích akcí a až 60 % u kombinace vzdělávání a individuálního mentoringu! S proměnami práce pedagoga, ke kterým se změnou obsahu a formy vzdělávání v poslední době dochází, však důležitost individuálních forem podpory stále roste. Koučink a mentoring jsou dobrovolnými formami podpory profesních dovedností, které poskytují vedoucí pracovníci nebo kolegové, kteří mají potřebné expertní i specifické dovednosti k vedení smysluplného rozhovoru, v bezpečném prostředí učícího se profesního vztahu svému kolegovi. Kouč/mentor facilituje proces učení svého kolegy tak, aby v maximální možné míře podpořil rozvoj konkrétní nespecifické či v případě mentora specifické profesní dovednosti, kterou kolega potřebuje k tomu, aby jeho práce byla kvalitnější, stála ho méně času a úsilí při dosažení lepšího výsledku, kterým rozumíme to, že dítě nebo žák dosáhne svého osobního maxima a učí se naplno a s radostí. Výcvik Koučování a mentoring ve vzdělávání poskytne účastníkům potřebnou teorii a nácvik praktických dovedností k vedení koučovacích a mentorských rozhovorů, řadu zkušeností z každodenní praxe, odzkoušené pracovní a metodické materiály.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • získají základní přehled forem podpory profesního rozvoje dospělých (koučink, kolegiální podpora, konzultace atd.).
  • seznámí se s aktivním nasloucháním a budou ho pod vedením lektorů trénovat.
  • průběžně budou vedeni k sebereflexi a ke kultivaci svých reflektivních dovedností.
  • seznámí se s různými standardy pedagogické práce a budou se učit porozumět konceptu pedagogických kompetencí.
  • budou trénovat konkrétní dovednosti vedení individuálního podporujícího rozhovoru, které mohou využívat jak v roli kouče nebo mentora – navazování raportu, rámování, využívání technik aktivního naslouchání, pozorování, poskytování zpětné vazby, …
  • získají představu, jaký by mohl být obsah pedagogického portfolia a budou trénovat rozhovor nad ním.
  • získají přehled o používaných formách profesního rozvoje pedagogů, včetně kolegiální podpory a argumenty využívání nejrůznějších forem profesního rozvoje pedagogů ve škole.
  • budou plánovat zavedení získaných dovedností do své praxe a plánovat zavedení individuálních forem podpory do vlastní školy.
  • budou seznámeni s příklady dobré praxe fungování kolegiální podpory a mentoringu ve školách.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 96 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Učitelům speciálních škol a ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.