Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační dovednosti - 8 hodin

Úkolem každého učitele je řízení pedagogického procesu. To je bez komunikace nemožné. Čím lépe rozumíme procesu komunikace, tím lépe se můžeme s ostatními domluvit. Čím lépe známe zákonitosti efektivní komunikace, tím více je můžeme využít v osobním životě i pedagogické praxi. Navíc důležitým úkolem učitelů je rozvinout u svých žáků kompetence interpersonální, konkrétně komunikativní, což bez toho aniž by tyto kompetence sami ovládali, ani nejde. Vzdělávací program OSR – Komunikační dovednosti dává učitelům příležitost seznámit se s pojetím komunikace jako procesu a efektivními nástroji jejího zvládnutí, a to skrze prožitkové aktivity a prostřednictvím reflexí, které následují po každé z nich.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Kurz je zaměřen na osobnostní rozvoj pedagoga, věnuje se jeho sebepoznání a poznání druhých prostřednictvím prožitkových aktivit. Díky lepší znalosti sebe sama, budou moci učitelé efektivněji řídit pedagogický proces i proces osobnostně-sociálního rozvoje svých žáků. Účastníci kurzu budou podporováni ke sdílení svých dojmů, názorů i příkladů dobré praxe.
 
Cíle pro účastníky:
  • zlepšení poznání sebe a druhých prostřednictvím prožitkových aktivit zaměřených na poznání zákonitostí efektivní komunikace,
  • rozvoj profesních dovedností zaměřených zejména na rozvoj komunikativních, dovedností důležitých pro řízení pedagogického procesu i budování fungujících vztahů mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, učiteli a učiteli, učiteli a rodiči apod.,
  • seznámení se se zákonitostmi efektivní komunikace a jejich využitím v pedagogické praxi,
  • rozvoj schopnosti sebereflexe,
  • sdílení zkušeností s ostatními členy skupiny,
  • naplánování rozvoje nových dovedností v osobním i profesním životě.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ a učitelům speciálních škol. Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.