Úvod do asertivity

Cílem vzdělávacího kurzu je posílit komunikační dovednosti pedagogů využíváním asertivního jednání ve školním prostředí. Účastníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s podstatou asertivity, jejími výhodami, riziky a praktickými zásadami, zmapují a zvládnou zdokonalení svého vlastního asertivního stylu jednání, naučí se používat asertivní techniky v konkrétních situacích při své pedagogické praxi, osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresivitě a manipulaci, zdokonalí schopnost lépe hájit a prosazovat své zájmy a dosahovat cílů přiměřeným a přijatelným způsobem. Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni úspěšně a efektivně aplikovat nástroje asertivního jednání při jednání s žáky, rodiči, kolegy, aby se dokázali sebeprosazovat na základě respektu k sobě i druhým, snížili tak pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci a stresu.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • porozumí a dovedou vysvětlit význam asertivního chování,
  • prodiskutují desatero asertivity,
  • vyzkouší si různé formy chování (agresivní, submisivní, asertivní),
  • procvičí si asertivní techniky,
  • na praktických příkladech si vyzkouší praktické zvládnutí základních asertivních technik,
  • naplánují si svůj další rozvoj v oblasti asertivního chování.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU, MŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Vychovatelům školských zařízení, výchovným poradům, pedagogům volného času, učitelé-vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.