Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ

Program semináře vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) a Vyhlášky 27/2016 Sb. 
Obsah semináře je zaměřen na výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně především jde o vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), úpravu strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy v organizaci vzdělávání a hodnocení žáků/studentů, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ) s důrazem na specifičnost vzdělávání na střední škole. Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat základní pedagogickou diagnostiku v praxi a jak získané informace využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka/studenta při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.  Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským pracovníkem školy. Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP SŠ a návazně s aktuálním ŠVP školy.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci semináře Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ
  • seznámí se s principy podpůrného opatření prvního stupně, 
  • porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) žáka/studenta,
  • naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školskcýh zařízení, pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU.  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.