Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření

Seminář vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění) a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu žáka/studenta střední školy.
Seminář je obsahově rozdělen na dvě části - část teoretickou (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.) a část praktickou.Obsahem teoretické části jsou informace o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ  (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka/studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení, …). Součástí je i objasnění principů tvorby IVP pro žáka nadaného a mimořádně nadaného. Získané teoretické poznatky si účastník ověří v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkrétnho zadání – modelového doporučení.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci semináře Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření:
  • se seznámí se s principy podpůrných opatření 1. – 5. st.,
  • porozumí obsahu Doporučení ŠPZ, 
  • se seznámí s formulářem IVP a práce s ním, 
  • si osvojí zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP, 
  • se naučí vypracovávat IVP a využívat jej v praxi. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízená, a pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU.  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.