Globální výchova aneb jak zavádět průřezová témata RVP do výuky i do života škol

V tomto setkání budeme společně objevovat cíle globální výchovy i to, k čemu tento směr může být užitečný při zavádění průřezových témat RVP do výuky i do života školy. Vzhledem k tomu, že globální výchova učí žáky žít v současném, rychle se měnícím, globálním světě, je dobrým nástrojem pro naplnění cílů vzdělávání. Celým setkáním prolínají praktické ukázky metod a forem aktivního učení. Společně objevíme, v čem spočívá globalita ve výchově a vzdělávání i to, jak je možné globální výchovu zavádět do praxe školy. Také se seznámíte se základními zdroji ke globální výchově. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak globální výchova přispívá k inkluzi,
  • popsat vazbu mezi průřezovými tématy RVP a globální výchovou,
  • vlastními slovy popsat, co je globální výchova a jaký je její význam,
  • analyzovat cíle globální výchovy,
  • popsat vazbu mezi globální výchovou a globálním rozvojovým vzděláváním,
  • popsat, v čem spočívá globalita ve vzdělávání,
  • popsat možnosti zavádění globální výchovy (a tím i průřezových témat) do praxe školy.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.