Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření

Anotace

Seminář vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění) a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu žáka základní školy.

Seminář je obsahově rozdělen na dvě části - část teoretickou (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.) a část praktickou.Obsahem teoretické části jsou informace o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ  (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení, …). Součástí je i objasnění vztahů RVP ZV/ŠVP a IVP pro žáky se SVP a objasnění principů tvorby IVP pro žáka nadaného a mimořádně nadaného. Získané teoretické poznatky si účastník ověří v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkretnho zadání – modelového doporučení.

Vzdělávací záměr, cíl

Účastníci semináře Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření:

  • se seznámí se s principy podpůrných opatření 1. – 5. st.,
  • porozumí obsahu Doporučení ŠPZ,
  • se seznámí s formulářem IVP a práce s ním,
  • si osvojí zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP,
  • se naučí vypracovávat IVP a využívat jej v praxi.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům ZŠ, 

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.