Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělání

Anotace

Obsahem semináře je podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání - plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování.

V rámci druhého stupně základní školy bude plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovávat obvykle třídní učitel s podporu výchovného poradce, případně školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vyučujícími dalších vyučovacích předmětů, ve kterých je podpora žáka potřebná. To klade nároky na komunikace a efektivní organizaci práce. Smyslem tvorby, provádění a vyhodnocování PLPP je pomoci žákovi překonat obtíže, nikoli zatížit učitele další administrativou.

Aby však učitel mohl dobře plánovat kroky směřující k vytvoření plánu pedagogické podpory, musí s ním být dobře seznámený.

Netýká se to pouze jednotlivých položek formuláře, ale především porozumění smyslu zpracování tohoto dokumentu a na tomto základě řízení procesu získávání informací o žácích a promýšlení kroků na jejich podporu v každodenní činnosti. Mnoho činností pro dosažení úspěch u svých žáků dobří učitelé dělají instinktivně, měli by mít možnost v diskusi se ujistit, kdy nastal čas pro písemné zpracování PLPP. Součástí vzdělávání je i pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory.

Vzdělávací cíl:

  • Naučit ředitele škol, výchovné poradce a učitele ZŠ zásadám pro zpracování PLPP a jejich vytvoření s porozuměním situaci.
  • Vzdělávacím cílem je zvýšit znalosti vedení škol a učitelů v oblasti požadavků plynoucích z úpravy RVP ZV a jejich schopnost tyto požadavky prakticky aplikovat v práci s ŠVP vlastní školy.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům a asistentům pedagoga.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.