Společné vzdělávání žáků se SVP (8 h)

Zavádění společného vzdělávání do prostředí českých škol zcela zákonitě u pedagogů vyvolává potřebu doplnění znalostí a dovedností potřebných pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové se více než dříve dostávají do situací, které se nenaučili řešit při svém studiu, ani se s nimi dosud ve své pedagogické praxi nesetkali. Navíc v řadě případů je nezbytný nejen přístup a znalosti jednoho konkrétního pedagoga, ale společné nastavení pravidel a postupů tak, abychom nejen pomohli dosáhnout každému žákovi svého osobního maxima, ale taky abychom si ochránili své duševní i fyzické zdraví. Proto je seminář zaměřen na získání základního přehledu potřeb a charakteristik, které mají žáci s vybranými SVP. Dále budou účastníci seznámeni s efektivními způsoby komunikace v náročných a konfliktních situacích, a zejména budou podporováni v týmové spolupráci a nastavení kolegiální spolupráce tak, aby v rámci školy bylo vytvoření bezpečné a kompatibilní prostředí pro všechny žáky. Dostatečný prostor bude v rámci kurzu vytvořen na vzájemné sdílení a plánování konkrétních kroků, a to vše s cílem podpoření profesních kompetencí jednotlivých pedagogů a konceptu společného vzdělávání.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • budou sdílet své názory a postoje ke společnému vzdělávání s cílem pojmenovat příležitosti a hrozby, které tento koncept škole přináší,
  • pojmenují náročné situace, se kterými se v rámci své každodení praxe setkávají a budou hledat způsoby jejich řešení,
  • budou podporováni v rozvoji svých komunikačních dovedností při řešení náročných a konfliktních situací ve škole, a to zejména s konceptem komunikace zaměřené na člověka s mediačními technikami vhodnými při řešení konfliktů se žáky a jejich rodiči,
  • budou podporováni ve využívání týmové spolupráce a kolegiální podpory při práci se žáky se SVP,
  • budou mít příležitost plánovat konkrétní kroky pro  vytvoření kompaktibilního učebního prostředí ve škole. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ a speciálních škol. Ředitelům škol a školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.