Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům

Anotace

Na semináři se účastníci seznámí se základními strategiemi a technikami hodnocení se zvláštním zřetelem k hodnocení formativnímu (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka), které významným způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti ve vlastní výuce.

Vzdělávací záměr, cíl

Účastníci:

  • budou sdílet s kolegy své zkušenosti s hodnocením
  • porovnají výhody a rizika jednotlivých způsobů a nástrojů hodnocení
  • vyzkouší si poskytování zpětné vazby, rozliší mezi chválou a oceněním
  • zformulují příklad na hodnocení metody s pomocí hodnotících kritérií a indikátorů
  • zformulují každý do svého předmětu sadu zadání na konkrétních úrovních Bloomovy taxonomie

Hodinová dotace

Seminář má 16 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ a pedagogům volného času, Ředitelům škol a školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.