Práce se ŠVP v ZŠ

Společenské změny v naší společnosti vyžadují i modernizaci vzdělávacího procesu. Jako nutné se ukazuje přejít od transmisivního pojetí výuky k výuce, zaměřené na kompetence. Seminář si klade za cíl zopakovat a upřesnit znalosti učitelů o základních komponentech vzdělávání, jejich provázanosti a nutnosti jejich systematického plánování. Cílem je vytvoření sdíleného mentálního modelu o učení v dané škole.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Seminář je určen pro rozvoj znalostí a dovedností pro práci s plánováním a realizací školního vzdělávacího programu v základních školách. Prodiskutujeme cíle, které stojí před školskou soustavou: důraz na celoživotní vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí, které umožní absolventům větší uplatnění na trhu práce. Prodiskutujeme obsah jednotlivých pojmů, které jsou s realizací ŠVP spojeny a vyjasníme si ho na základě zkušeností s realizací ŠVP. Společně budeme reflektovat, jak se nám daří realizovat jednotlivé složky, které máme u žáků rozvíjet, tzn. kompetence, průřezová témata, výstupy i jak se nám je daří navzájem propojovat. Účastníci semináře budou podporováni v tom, aby společně sdíleli příklady dobré praxe.
 
Cíle pro účastníky
  • ujasnit si kompetenční model výuky
  • zvládnout rozpracování kompetencí do konkrétních úkolů pro žáky
  • zvládnout stanovení jednotlivých hladin kognitivních cílů
  • zvládnout formulace výstupů žáků z jednotlivých předmětů
  • zvládnout zapracovat průřezová témata do plánu školy

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům ZŠ a asistentům pedagoga.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.