Trendy ve vzdělávání

Cílem semináře je seznámit učitele s novými poznatky a trendy ve vzdělávání. Nová situace vytváří zvýšenou potřebu zapojení samotného žáka do procesu učení. To však vyžaduje přijetí nového paradigmatu od učitelů: přechod od transmisivního pojetí, kdy žák byl jen pasivním příjemcem hotových poznatků k metodám aktivního učení, kdy žák je zapojen do procesu plánování výuky a aktivního zapojení do procesu přijímání informací a nácviku dovedností. Cílem je přejít od kvalifikačního ke kompetenčnímu modelu učení, kdy poznatky jsou prostředkem k rozvoji žákových kompetencí. S tím pak souvisí potřeba motivace u žáka a volba nových metod na straně učitele.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • porozumí a prodiskutují pojem transmisivní učení a vysvětlí rozdíl oproti aktivnímu učení,
  • porozumí a prodiskutují pojem kompetenční model učení,
  • se seznámí s pojmy reaktivní a proaktivní učení a uvedou praktické příklady obou pojetí,
  • se seznámí s moderními koncepcemi učení,
  • porozumí Bloomově taxonomii a u jednoho tematického celku ve svém předmětu si zkusí formulovat cíle,
  • prodiskutují v rámci skupiny strategie a metody učení,
  • připomenou si význam klíčových kompetencí a prodiskutují způsoby realizaci ve svých předmětech,
  • se seznámí s principy motivace žáka.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a speciálních škol. Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, Váchovným poradcům, Vychovatelům školských zařízení a Pedagogům volného času.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.