Jak efektivně používat metody aktivního učení?

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Na základě sdílených zkušenosti a s podporou vytvořeného zásobníku metod si vytvoříte prvotní nástřel aplikace modelu E-U-R do svého předmětu. Každý účastník obdrží přehled vybraných metod vč. jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi,
  • vysvětlit proč je dobré metody aktivního vyučování používat,
  • vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové,
  • popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“,
  • analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.