Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita?

V rámci tématu se seznámíme s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak formativní hodnocení přispívá k inkluzi,
  • analyzovat pojmy používané v oblasti hodnocení,
  • porovnat formativní a sumativní hodnocení,
  • popsat vlastnosti účinné zpětné vazby,
  • popsat negativa, která přináší známkování,
  • formulovat funkční (SMART) cíle s pomocí Bloomovy taxonomie jako východisko pro hodnocení,
  • popsat různé způsoby hodnocení dovedností žáků, produktů, které vytvořili, a procesů, kterými aktivně prošli,
  • vytvořit příklad kritérií, ukazatelů (indikátorů) a nástrojů pro hodnocení vybrané oblasti.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázíí, SOŠ a SOU.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.