Jak učit teoretické předměty

Kurikulární reforma přinesla do práce pedagogů velké změny, a to ve všech důležitých oblastech – plánování, výběr metod a forem práce, realizace výuky, evaluace. Metodicko-didaktická podpora těchto změn však nebyla dostatečná. Stále se ještě najdou pedagogové, kteří za nejlepší způsob výuky považují výklad bez jakýchkoliv pomůcek. Pak se najdou i takoví, kteří uznávají, že výhradně frontální výuka není dostatečně efektivní, a hlavně pro žáky atraktivní, ale neumí to udělat jinak. Cílem kurzu je proto předat účastníkům základní znalosti z oblasti efektivního učení, seznámit je s nejnovějšími výzkumy v této oblasti, pomoci jim pochopit rozdíl mezi transmisivním a kompetenčním modelem učení. Budeme se zabývat kvalitou pedagogické práce, vysvětlíme si rozdíl mezi kvalitou strukturální, která se na školách sleduje nejčastěji a kvalitou procesní. Budeme se zabývat faktory, které kvalitu procesní tvoří a ovlivňují. Účastníci získají přehled v oblasti výukových metod a forem práce s důrazem na metody aktivního učení. Seznámí se i s výhodami a úskalími jejich využití v rámci výuky a budou motivování v dalším vzdělávání v této oblasti.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • formou skupinové práce a následné diskuse si účastníci zopakují znaky dobré vyučovací hodiny,
  • seznámí se s novými poznatky o učení,
  • v řízené diskusi porovnají transmisivní model učení s konstruktivistickým modelem,
  • společně vypracují přehled aktivních metod učení,
  • seznámí se s novými poznatky o motivaci žáků a vyvodí závěry pro svou práci.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a ředitelům škol a školských zařízení.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.