Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80 h)

Anotace

Cílem kurzu Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je zejména představit účastníkům různorodé možnosti a metody práce s textem. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s metodami vhodnými pro práci s narativními i odbornými texty, a to zejména formou modelových lekcí, na které bude navazovat pedagogická reflexe. Díky tomuto způsobu práce budou účastníci maximálně motivováni k tomu, aby metody vyzkoušené v průběhu kurzu ihned implementovali do své vlastní praxe. Kromě jednotlivých metod se budou účastníci zabývat dovednostmi potřebnými k rozvoji čtenářských dovedností u žáků, podmínkami ve třídě i ve škole, které rozvoji čtenářských dovedností napomáhají, ale i souvisejícími tématy jako je hodnocení a rozvoj kritického myšlení. Aby bylo podpořeno vytváření kompatibilního učebního prostředí ve třídách, budou všechny metody zasazeny do konstruktivistického rámce výuky a účastníci budou vedeni k plánování výuky do tzv. třífázového modelu učení. Velký důraz bude v průběhu vzdělávacího programu kladen na to, aby účastníci získané poznatky ihned vyzkoušeli ve své praxi. Proto bude v průběhu jednotlivých modulů vytvořen jednak prostor pro začlenění poznatků do praxe, a také k prezentaci vyzkoušených metod a sdílení poznatků mezi účastníky.

Součástí každého modulu bude za začátku vytváření/obnovování kontraktu s účastníky (představování, očekávání, cíle, pravidla), drobné aktivity na rozehřátí (icebreakers, warm up), evaluační aktivity a průběžné plánování zavádění metod do praxe. Kurz bude veden formou modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu kurzu vedeni k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do každého modulu zařazen čas potřebný k plánování a sdílení zkušeností z realizovaných vlastní výukových hodin. Na konci vzdělávacího kurzu budou účastníci formou individuálních vystoupení ve skupině prezentovat svůj pokrok v učení. Lektoři budou v průběhu celého kurzu podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Vzdělávací záměr, cíl

Dlouhodobý vzdělávací kurz Metody rozvoje čtenářské dovednosti a kritického myšlení si klade tyto cíle:

  • ukázat účastníkům možné způsoby vyučování, které jsou v souladu s poznatky o přirozených procesech učení a které odpovídají potřebám člověka v informační společnosti,
  • přiblížit účastníkům problematiku čtenářské gramotnosti a seznámit je s metodami, které jsou vhodné pro rozvoj čtenářských dovedností u žáků,
  • seznámit účastníky s konceptem tzv. čtenářských strategií a ukázat jim metody jejich nácviku u žáků,
  • seznámit účastníky s třífázovým modelem učení a naučit je včlenit jej do jejich vyučovacího procesu,
  • naučit účastníky používat efektivní vyučovací metody, které podporují rozvoj čtenářských dovedností u žáků
  • přivést účastníky k efektivní sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí,
  • umožnit účastníkům sdílení příkladů dobré praxe s využitím metod aktivního učení, které je podpoří v implementaci nových znalostí a dovedností do praxe.

Hodinová dotace

Kurz je čtyřmodulový. Každý modul má 20 výukových hodin, tzn. celkem 80 hodin

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, speciálních škol, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Asistentům pedagoga a výchovným poradcům.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.