Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (32 h)

Seminář bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogického konstruktivismu a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do semináře zařazen čas potřebný k plánování a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář Metody rozvoje čtenářské dovednosti a kritického myšlení (32 h) si klade tyto cíle:

  • seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami, které je ve třídě nutno vytvořit k jejímu rozvíjení,
  • ukázat účastníkům možné způsoby vyučování, které jsou v souladu s poznatky o přirozených procesech učení a které odpovídají potřebám člověka v informační společnosti,
  • seznámit učitele s třífázovým modelem učení jakožto vhodnou strategií k rozvoji kritického myšlení, naučit je včlenit jej do jejich vyučovacího procesu a podpořit je v tom,
  • formou modelových lekcí předvést učitelům využití třífázového modelu učení a metod aktivního učení k realizaci efektivní vyučovací jednotky,
  • přivést učitele k efektivní sebereflexi jejich učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí,
  • umožnit účastníkům sdílení příkladů dobré praxe s využitím metod aktivního učení, které je podpoří v implementaci nových znalostí a dovedností do praxe.

Hodinová dotace

Seminář má 32 výukových hodin.

Určeno

Seminář je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ, VOŠ. Asistentům pedagoga a psychologům.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.