Mentorské dovednosti (80 h)

Mentoring je v současné době jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje, která se rychle rozšiřuje nejen v oblasti vzdělávání. Rozšiřování mentoringu souvisí s tím, že se jedná o formu, která odpovídá i současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizacím, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor už dnes dávno není rádcem, karatelem, nositelem jediné pravdy. Je to naopak člověk, který je především lidský, otevřený, tolerantní a pokorný vůči ostatním lidem a jejich učení, člověk, který je pro ostatní neformální autoritou, které si kolegové váží pro jeho profesní kompetence a často i lidské vlastnosti. Sám se rád učí a má takové specifické mentorské dovednosti, díky kterým dokáže užitečně podporovat i učení ostatních. Je schopen sebereflexe a podporuje v ní užitečnými způsoby i ostatní. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost. Kurz Mentorské dovednosti je určen všem pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří mají zájem pracovat jako mentoři ve školách a podporovat tak své kolegy v jejich učení.

Vzdělávací záměr, cíl

Cílem kurzu Mentorské dovednosti je rozvinout u účastníků základní mentorské kompetence takovým způsobem, aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze svých kolegů. Po úspěšném ukončení kurzu budou účastníci připraveni k tomu, aby mohli působit ve školách jako mentoři. Program je také určen pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí zavést mentoring ve svých školách, případně se chtějí věnovat mentoringu svých kolegů – vedoucích pracovníků škol.

Účastníci se seznámí a naučí se používat mentorské dovednosti zaměřené na oblast vzdělávání, včetně pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, technik a metod podpory pedagogů při jejich dalším rozvoji a vzdělávání. Dalšími tématy bude tvorba interních systémů mentoringu ve školách, analýza vzdělávacích potřeb začínajících kolegů. Důraz bude kladen na seznámení s různými standardy kvality pedagogické práce a jejich využití v rámci mentoringu.

K tomu, aby účastníci svou novou profesní roli zvládli, budou v průběhu kurzu vedeni k tomu, aby získali a osvojili si v dostatečné míře tyto:

Znalosti:

●       základní informace o mentoringu, o tom, jakým způsobem je vymezen k ostatním formám učení dospělých (vzdělávání, poradenství, koučování )

●       mentor – role a kompetence mentora, co dělá a nedělá mentor

●       mentorské programy v kontextu školství, zkušenosti s jejich zaváděním

●       mentorské nástroje (DUO, aktivní naslouchání, formulace cíle, otázky, možné struktury mentorského rozhovoru, zpětná vazba, pozorování)

●       pedagogické kompetence, standardy pedagoga a jejich využití k profesnímu rozvoji

●       mentorská zakázka – řízení profesního rozvoje pedagogů, mentoring v průběhu školního roku, SARA

Dovednosti:

●       základní mentorské dovednosti – vedení rozhovoru, pozorování, poskytování zpětné vazby, řízení mentorské zakázky

●       získání a řízení mentorské zakázky

●       orientace v oblasti pedagogických kompetencí a řízení jejich rozvoje

●       schopnost reflexe a sebereflexe a podpory sebereflexe u druhých

Zároveň budou v průběhu vzdělávacího programu v diskusích s lektory i ostatními účastníky prověřovány jejich postoje profesní a lidské, sami budou podporováni v systematické sebereflexi sebe jako pedagoga i sebe jako začínajícího mentora a bude jim poskytnuta supervizní podpora ke zvládání jejich prvních mentorských zakázek.

Hodinová dotace

 4 x 16 výukových hodin zpravidla ve čtyřech dvoudenních blocích s minimálním odstupem 1 měsíc k integraci znalostí a dovedností a dále 2 x 8 výukových hodin - jednodenní tréningová - supervizní setkání, celkem 80 hodin prezenční výuky

 

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ, VOŠ a asistentům pedagoga.

 

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.