Výchovný styl v práci učitele

Anotace

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, zdali jsme schopni individualizovat výuku, a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídá i naše vnitřní nastavení.

V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu. Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky jak pozitivně, tak negativně ovlivnit na celý život.

Cílem uceleného vzdělávacího programu je tedy rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti komunikace, práce s emocemi, motivace žáků, a to ve stálém propojení s etickými prvky a principy. Účastníci budou po celou dobu trvání programu vedeni k tomu, aby získané znalosti a dovednosti bezprostředně zakomponovali do kultury vlastní školy.

Vzdělávací program vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Teoretické minivýklady jsou doplněny sdílením a porovnáváním vlastních učitelských zkušeností a praktickými aktivitami zakončenými společnou reflexí. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Výchovný styl učitele je souhrnem devíti jeho profesních zásad. 

Učitel:

·         Vytváří z třídy „výchovné společenství“.

·         Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city.

·         Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost.

·         Formuluje jasná a srozumitelná pravidla.

·         Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky.

·         Nabádá žáky k dobrému.

·         Odměny a tresty používá opatrně.

·         Zapojuje do výchovného procesu rodiče.

·         Vytváří ve třídě pozitivní, radostnou atmosféru

 

Tyto zásady jsou vtěleny do šesti modulů vzdělávacího programu Výchovný styl v práci učitele

1. modul – Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace

2. modul – Jak motivovat žáka

3. modul – Učitelovo vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

4. modul – Učitel a jeho komunikace a spolupráce s rodiči

5. modul – Odměny a tresty

6. modul – Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Vzdělávací záměr, cíl

Cíle pro 1. modul – výchovný styl, mezilidské vztahy a komunikace

Cílem tohoto modulu je obeznámit účastníky s důležitými, obecně platnými komunikačními zásadami, jejichž používáním může učitel zkvalitnit svůj výchovný styl a s pomocí sebereflexe účastníků je inspirovat k revizi jejich práce s žáky prostřednictvím tohoto nástroje.

Účastníci

 • vyhodnotí silné i slabší stránky svého výchovného stylu
 • reflektují své komunikační návyky a vyhodnotí jejich efektivitu i vhodnost vzhledem k výchovnému stylu
 • naplánují si konkrétní kroky ke zlepšení své komunikace ve škole

Cíle pro 2. modul – Jak motivovat žáka

Cílem tohoto modulu je obeznámit účastníky s důležitými poznatky, které se týkají motivace žáků, pomoci jim rozlišit stimulaci a motivaci, prodiskutovat motivační nástroje, které mají k dispozici a které používají, přivést je k sebereflexi jejich vlastní pedagogické práce v oblasti motivace žáků a motivovat je k inovacím v této oblasti, které pozitivně ovlivní jejich výchovný styl.

Účastníci

 • seznámí se se základními teoretickými informacemi k problematice motivace žáků
 • sdílejí ve skupině zkušenosti s využitím sebemotivace a motivace žáků ve výuce
 • reflektují motivační nástroje, které oni sami používají ve výuce
 • procvičí si konkrétní praktické postupy, které mohou v motivaci žáků využít
 • naplánují si konkrétní kroky ke zefektivnění motivace svých žáků ve výuce

Cíle pro 3. modul – Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

Cílem tohoto modulu je obeznámit účastníky s důležitými poznatky, které se týkají vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a práce s emocemi, prodiskutovat nástroje, které mají v těchto oblastech k dispozici a které používají, přivést je k sebereflexi jejich vlastní pedagogické práce v oblasti utváření atmosféry a práce s emocemi, a motivovat je k inovacím v této oblasti, které pozitivně ovlivní nejen atmosféru ve třídě, ale celý jejich výchovný styl.

Účastníci

 • vyjmenují základní možnosti utváření pozitivní atmosféry ve třídě
 • se seznámí se způsoby, jak ve vyučování pracovat s emocemi vlastními i žáků
 • budou sdílet praktické postupy k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě
 • budou reflektovat své přístupy k vytváření pozitivní atmosféry ve své praxi a nástroje, které k tomu používají
 • naplánují si konkrétní kroky k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a efektivní práci s emocemi                

Cíle pro 4. modul – Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči žáků je v současné době nezbytným předpokladem úspěšnosti žáků ve škole. Bez spolupráce s rodiči nelze vytvářet ani inkluzivní prostředí ve škole, proto je nutné, aby každý pedagog měl ke splnění tohoto cíle potřebné kompetence. Taktéž na úrovni celé školy je potřeba, aby všichni učitelé sdíleli stejnou představu o tom, jak má efektivní partnerská komunikace s rodiči a spolupráce s nimi vypadat.

Cílem tohoto modulu je prezentovat účastníkům informace, které je důležité mít na paměti při jednání s rodiči, dát prostor pro společnou diskusi o otázkách, které utváří vzájemný vztah učitelů a rodičů, prostřednictvím praktických tipů inspirovat účastníky ke změně svých pracovních postupů, motivovat je k sebereflexi v této oblasti pedagogických kompetencí a obohatit pracovní postupy účastníků o efektivní způsoby práce s rodiči.

Účastníci

 • se seznámí se základními teoretickými informacemi k tématu spolupráce pedagogů a rodičů
 • získají praktické tipy, jak navodit bezpečné prostředí vzájemné spolupráce pedagogů a rodičů a jak tuto spolupráci rozvíjet
 • prakticky si vyzkouší komunikační nástroje, kterými lze realizovat efektivní komunikaci mezi pedagogy a rodiči žáků a podporovat jejich spolupráci
 • reflektují své přístupy ke spolupráci s rodiči žáků a nástroje, které k tomu využívají
 • naplánují si konkrétní inovace své práce, které povedou ke zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči žáků                                                              

Cíle pro 5. modul – Odměny a tresty

Cílem tohoto modulu je prezentovat účastníkům informace, které je důležité mít na paměti při používání odměn a trestů, dát prostor pro společnou diskusi o otázkách, které utváří atmosféru ve třídě, prostřednictvím praktických tipů inspirovat účastníky ke změně svých pracovních postupů, motivovat je k sebereflexi v této oblasti pedagogických kompetencí a obohatit pracovní postupy účastníků o efektivní způsoby práce odměnami a tresty. 

Účastníci

 • se seznámí se základními teoretickými informacemi k tématu odměn a trestů a k induktivní disciplíně
 • získají praktické tipy, jak ve vyučování s odměnami a tresty pracovat
 • prakticky si vyzkouší postupy nahrazující odměny a tresty v pedagogické praxi
 • reflektují své přístupy k využívání odměn a trestů a budou motivováni k rozvoji pedagogických kompetencí v této oblasti

Cíle pro 6. modul – Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Účastníci

 • se seznámí se základními teoretickými informacemi k tématu bezpodmínečného přijetí žáků a vyjadřování pozitivních očekávání směrem k nim
 • získají praktické tipy, jak pracovat na svém přijetí žáka a na vyjadřování pozitivních očekávání směrem k němu
 • prakticky si vyzkouší postupy k akceptaci a atribuci žáků
 • reflektují způsoby, jakými přistupují k žákům a jak jejich očekávání směrem k žákům ovlivňuje jejich školní výsledky

Hodinová dotace

Vzdělávací program se skládá ze šesti na sebe navazujících modulů, z nichž každý má 8 výukových hodin, celkem tedy 48 hodin

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ, VOŠ. Pedagogům volného času a asistentům pedagoga.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.