Mentorské dovednosti (32 h)

Mentoring je v současné době jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje, která se rychle rozšiřuje nejen v oblasti vzdělávání. Rozšiřování mentoringu souvisí s tím, že se jedná o formu, která odpovídá i současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizacím, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor už dnes dávno není rádcem, karatelem, nositelem jediné pravdy. Je to naopak člověk, který je především lidský, otevřený, tolerantní a pokorný vůči ostatním lidem a jejich učení, člověk, který je pro ostatní neformální autoritou, které si kolegové váží pro jeho profesní kompetence a často i lidské vlastnosti. Sám se rád učí a má takové specifické mentorské dovednosti, díky kterým dokáže užitečně podporovat i učení ostatních. Je schopen sebereflexe a podporuje v ní užitečnými způsoby i ostatní. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost. Kurz Mentorské dovednosti v rozsahu 32 hodin je určen všem pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří mají zájem získat základní informace z oblasti mentoringu a zdokonalit své kompetence v poskytování efektivní profesní podpory svým kolegům. Kurz je též určen vedoucím pracovníkům, kteří chtějí zavést mentoring u sebe ve škole a chtějí k tomu získat potřebné informace.

Vzdělávací záměr, cíl

Cílem kurzu Mentorské dovednosti je rozvinout u účastníků základní mentorské kompetence takovým způsobem, aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze svých kolegů. Po úspěšném ukončení kurzu budou účastníci připraveni k tomu, aby mohli působit ve školách jako mentoři, avšak předpokládá se, že budou pokračovat v kultivaci svých mentorských kompetencí v rámci dalšího vzdělávání – pokračující kurzy, mentor mentoring, supervize.

Účastníci se seznámí a naučí se používat mentorské dovednosti zaměřené na oblast vzdělávání, včetně pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, technik a metod podpory pedagogů při jejich dalším rozvoji a vzdělávání.

K tomu, aby účastníci svou novou profesní roli zvládli, budou v průběhu kurzu vedeni k tomu, aby získali a osvojili si v dostatečné míře tyto:

Znalosti: 

  • základní informace o mentoringu, o tom, jakým způsobem je vymezen k ostatním formám učení dospělých (vzdělávání, poradenství, koučování, supervize)
  • mentor – role a kompetence mentora, co dělá a nedělá mentor
  • mentorské programy v kontextu školstí, zkušenosti s jejich zaváděním
  • mentorské nástroje (DUO, aktivní naslouchání, formulace cíle, otázky, možné struktury mentorského rozhovoru, zpětná vazba, pozorování)
  • pedagogické kompetence, standardy pedagoga a jejich využití k profesnímu rozvoji
  • mentorská zakázka

Dovednosti:

  • základní mentorské dovednosti – vedení rozhovoru, pozorování, poskytování zpětné vazby, řízení mentorské zakázky
  • získání a řízení mentorské zakázky
  • orientace v oblasti pedagogických kompetencí a řízení jejich rozvoje
  • schopnost reflexe a sebereflexe a podpory sebereflexe u druhých

Zároveň budou v průběhu vzdělávacího programu v diskusích s lektory i ostatními účastníky prověřovány jejich postoje profesní a lidské, sami budou podporováni v systematické sebereflexi sebe jako pedagoga i sebe jako začínajícího mentora a bude jim poskytnuta supervizní podpora ke zvládání jejich prvních mentorských zakázek.

Hodinová dotace

- 2 x 16 výukových hodin zpravidla ve dvou dvoudenních blocích nebo čtyřech jednodenních s minimálním odstupem 1 měsíc k integraci znalostí a dovedností do praxe, celkem 32 hodin výuky

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení. Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ a asistentům pedagoga.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.