Úvod do mentoringu

 
Tak jako se mění cíle vzdělávání, tak by se měly také měnit způsoby profesního rozvoje pedagogů. Přechod od kvalifikačního modelu ke kompetenčnímu modelu je nutný i v této oblasti vzdělávání. Zatímco dříve stačily pedagogům nové informace z vlastního oboru, které šlo nejsnáze získat prostřednictvím přednášky, semináře, kurzu či studia na vysoké škole, kurikulární reforma předpokládá, že pedagogové se budou posouvat taktéž ve svých dovednostech. A právě na rozvoj specifických profesních dovedností je mentoring zaměřen.  
Cílem kurzu Úvod do mentoringu je proto představit účastníkům různé formy podpory profesního rozvoje učitelů a podrobněji se věnovat mentoringu. Účastníci se budou věnovat specifikám mentoringu, jeho nástrojům, pojmenují si výhody a rizika jeho zavádění ve školách. Součástí kurzu bude nutná teorie i nácvik praktických dovedností.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Kurz Úvod do mentoringu má účastníky uvést do tématu poskytování kolegiální podpory ve školách a nabídnout jim základní seznámení s tématem tak, aby mohli začít se samostatnou mentorskou praxí ve své škole. Cílem kurzu je nabídnout pedagogům takové informace a dovednosti, které by zefektivnili jejich poskytování profesní podpory jejich kolegům. 
 
Účastníci se seznámí se základními teoretickými znalostmi z této oblasti a v průběhu kurzu si vyzkouší používání základních mentorských nástrojů důležitých při vedení rozhovoru. Budou taktéž seznámeni s konceptem rozvoje pedagogických kompetencí. 
 
K tomu, aby účastníci mohli efektivně poskytovat svým kolegům ve školách profesní podporu, budou v průběhu kurzu vedeni k tomu, aby v základní míře získali a osvojili si tyto:
 
Znalosti:
  • základní informace o mentoringu, o tom, jakým způsobem je vymezen k ostatním formám učení dospělých (vzdělávání, poradenství, koučování, supervize)
  • mentor – role a kompetence mentora, co dělá a nedělá mentor, mentorské pasti
  • mentorské programy v kontextu školství, zkušenosti s jejich zaváděním
  • mentorské nástroje (DUO, aktivní naslouchání, formulace cíle)
  • pedagogické kompetence, standardy pedagoga a jejich využití k profesnímu rozvoji
 
Dovednosti:
  • základní mentorské dovednosti – vedení rozhovoru, stanovování cíle
 
Zároveň budou v průběhu vzdělávacího programu v diskusích s lektory i ostatními účastníky prověřovány jejich postoje profesní a lidské, sami budou podporováni v systematické sebereflexi sebe jako pedagoga i sebe jako začínajícího mentora. 
 
Vzhledem k tomu, že seminář slouží jako úvod do tématu, budou účastníci po celou dobu motivováni k dalšímu vzdělávání v této oblasti a k využívání mentor mentoringu či supervizí.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ a asistentům pedagoga  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.