Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů - „Já a komunita = komunita a já.“

Motto:
„Schopnost jednat s lidmi je zboží, které lze koupit stejně jako cukr nebo kávu. Za tuto schopnost však platím více než za cokoli jiného pod sluncem.“
John Davison Rockefeller 
 
Otázka vzdělávání není jen věcí pedagoga a žáka, ale také výsledkem vzájemného působení a ovlivňování dalších navzájem působících činitelů. Jedním z předpokladů úspěšnosti ve vzdělávání je zdravé fungování společenství, ve kterém se učení odehrává. Společenstvím můžeme nazývat komunitou partnerů, kteří svým vědomým jednáním mohou ovlivnit to, jakým způsobem, v jakém prostředí a s jakým emočním naladěním vzdělávání probíhá. Můžeme operovat s pojmy jako integrita, spolupráce, motivace, pomoc a podpora. K vytvoření takovéto komunity je potřeba přistoupit cíleně a proaktivně. Cílem semináře je vygenerovat podstatu spolupracující komunity, její přínosy, její možnosti i možná úskalí. Důležitou částí je pojmenování významu komunity a jejích kvalit. Hodně se bude pracovat s pojmem partnerské vztahy a jejich budování. Účastníci pojmenují kvality jednotlivých partnerů komunity a sami zreflektují své kvality prostřednictvím sebepoznávacích technik. Posílí si také dovednost naslouchat a sdělovat instrukce a vnímat porozumění. Své uvědomění a poznání budou účastníci reflektovat ve vztahu k sobě a vytvářet si svá doporučení a návrhy na změnu. Pokud má člověk změnit postoj, je potřeba nejdříve změnit paradigmata, která již nejsou funkční a vytvořit si nová. To všechno činí vědomě v souvislosti se svými cíli.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • si na začátku semináře stanoví svůj cíl, 
  • poznání, uvědomění, zjištění z výcviku budou vždy vyhodnocovat vzhledem ke svému cíli a budou si následně formulovat doporučení pro své rozvojové potřeby,
  • si uvědomí hodnotu partnerského vztahu a pojmenuje pilíře partnerského přístupu ke svým kolegům, 
  • pojmenují si kvality profesní komunity, 
  • popíší si kroky, jak budovat profesní komunitu, 
  • zamyslí se nad tím, jaké kvality by měl mít učitel a pojmenují je, 
  • pojmenují si své emoce (vymezení pojmu emoce, jednotlivé druhy emocí, jak se projevují, jak je zvládáme, co s sebou přináší), 
  • zamyslí se nad svou dovedností sdělovat instrukce, poskytovat informace, 
  • posílí si svou dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ, výchovným poradcům, pedagogům volného času a asistentům pedagoga.  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.