Kvalita výuky a jak na ni

Kvalita vzdělávání by měla být primárním cílem všech činností vedoucích i pedagogických pracovníků školy. K tomu, abychom ji však mohli naplňovat, je třeba nejprve porozumět tomu, co to kvalita je. Zatímco zřizovatelé sledují zejména kvalitu strukturální, rodiče žáků ponejvíce kvalitu výstupů, kvalita pedagogického procesu, tedy kvalita procesní, jakoby u nás byla zatím popelkou. Je to pochopitelné, neboť u nás doposud neexistuje standard kvality pedagogické práce a za kvalitní výukou máme každý svou vlastní představu. Cílem semináře je proto inspirovat a motivovat účastníky k podpoře procesní kvality. V průběhu semináře se účastníci seznámí s koncepcí kvality vzdělávání, provázaností kvality s DVPP a zákonitostmi plánování zvyšování kvality pedagogické práce a škol obecně. Součástí semináře bude, kromě výměny zkušeností, také sdílení dobré praxe z práce s kompetenčním rámcem, včetně pojmenování a rozklíčování jednotlivých kompetencí kvalitní pedagogické praxe.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci se seznámí s
  • koncepcí kvality ve vzdělávání, zejména rozlišit kvalitu výstupů, strukturální, procesní,
  • aspekty kvality a jejich měření,
  • metodami podpory růstu kvality (semináře, koučování, mentoring, supervize, poradenství),
  • různými koncepcemi pedagogických kompetencí,
  • možnostmi využití kompetenčních rámců (modelů) při řízení kvality.
 
Účastníci budou
  • rozklíčovávat jednotlivé pedagogické kompetence a diskutovat různé formy jejich naplňování,
  • sdílet příklady dobré praxe zlepšování procesní kvality,
  • diskutovat a promýšlet možnost využití kompetenčního rámce ve své škole,
  • plánovat přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe,
  • inspirování a motivování k podpoře procesní kvality ve své škole.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnnázií, MŠ, SOŠ a SOU, ZUŠ a SUŠ, VOŠ a speciálních škol. Výchovné poradce.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.