Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

Anotace

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, zdali jsme schopni individualizovat výuku, a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídá i naše vnitřní nastavení.

V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu... Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky jak pozitivně, tak negativně ovlivnit na celý život.

Seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi je jednou z částí rozsáhlejšího vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, který vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti práce na vytváření Žádost o akreditaci vzdělávacích akcí v rámci systému DVPP pozitivní atmosféry ve třídě a práci s emocemi, a to ve stálém propojení s etickými prvky a principy.

Seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi může být úvodním seminářem k tomuto vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, nebo ho lze realizovat takto samostatně, pokud se účastníci potřebují specificky na rozvoj v oblasti práce s žákovskou motivací.

Teoretické minivýklady jsou doplněny sdílením a porovnáváním vlastních učitelských zkušeností a praktickými aktivitami zakončenými společnou reflexí. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Výchovný styl učitele je dle Olivara a Lencze souhrnem devíti jeho profesních zásad. 

Učitel:

·         Vytváří z třídy „výchovné společenství“.

·         Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city.

·         Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost.

·         Formuluje jasná a srozumitelná pravidla.

·         Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky.

·         Nabádá žáky k dobrému.

·         Odměny a tresty používá opatrně.

·         Zapojuje do výchovného procesu rodiče.

·         Vytváří ve třídě pozitivní, radostnou atmosféru

Seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi se dotýká všech těchto principů, avšak zaměřuje se zejména na dovednost utváření pozitivní atmosféry a práci s emocemi.

Seminář bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti etické výchovy a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do každého modulu zařazen čas potřebný k sebereflexi, plánování implementace do praxe a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář si neklade za cíl nahradit pedagogům psychologicky orientované vzdělávací programy, ani není jeho primárním cílem osobnostní rozvoj pedagogů. Jedná se o seminář, jehož cílem je podpořit pedagogy v metodickém zvládnutí práce se třídou prostřednictvím poznatků a sebereflexe v tématech, kterým se jednotlivé moduly vzdělávacího programu věnují. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Cíle pro seminář Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

Cílem tohoto modulu je obeznámit účastníky s důležitými poznatky, které se týkají vytváření pozitivní atmosféry ve třídě a práce s emocemi, prodiskutovat nástroje, které mají v těchto oblastech k dispozici a které používají, přivést je k sebereflexi jejich vlastní pedagogické práce v oblasti utváření atmosféry a práce s emocemi, a motivovat je k inovacím v této oblasti, které pozitivně ovlivní nejen atmosféru ve třídě, ale celý jejich výchovný styl.

Účastníci

  • vyjmenují základní možnosti utváření pozitivní atmosféry ve třídě,
  • seznámí se se způsoby, jak ve vyučování pracovat s emocemi vlastními i žáků,
  • budou sdílet praktické postupy k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě
  • budou reflektovat své přístupy k vytváření pozitivní atmosféry ve své praxi a nástroje, které k tomu používají,
  • naplánují si konkrétní kroky k vytváření pozitivní  atmosféry ve třídě a efektivní práci s emocemi

 

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech stupňů škol a školských zařízení.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.