Spolupráce s rodiči

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, zdali jsme schopni individualizovat výuku, a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídá i naše vnitřní nastavení.

V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu. Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky jak pozitivně, tak negativně ovlivnit na celý život.

Seminář Spolupráce s rodiči je jednou z částí rozsáhlejšího vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, který vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti spolupráce s rodiči, a to ve stálém propojení s etickými prvky a principy.

Seminář Spolupráce s rodiči může být úvodním seminářem k tomuto vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, nebo ho lze realizovat takto samostatně, pokud se účastníci potřebují specificky na rozvoj v oblasti práce s žákovskou motivací.

Teoretické minivýklady jsou doplněny sdílením a porovnáváním vlastních učitelských zkušeností a praktickými aktivitami zakončenými společnou reflexí. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Výchovný styl učitele je dle Olivara a Lencze souhrnem devíti jeho profesních zásad. 

Učitel:

·         Vytváří z třídy „výchovné společenství“.

·         Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city.

·         Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost.

·         Formuluje jasná a srozumitelná pravidla.

·         Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky.

·         Nabádá žáky k dobrému.

·         Odměny a tresty používá opatrně.

·         Zapojuje do výchovného procesu rodiče.

·         Vytváří ve třídě pozitivní, radostnou atmosféru

Seminář Spolupráce s rodiči se dotýká všech těchto principů, avšak zaměřuje se zejména na dovednosti potřebné k efektivní spolupráci s rodiči žáků. 

Seminář bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti etické výchovy a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do každého modulu zařazen čas potřebný k sebereflexi, plánování implementace do praxe a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Spolupráce s rodiči

Čím se škola prezentuje směrem k rodičům, Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích, Rodičovská očekávání a jejich zdroje, Rodičovská kompetentnost a nekompetentnost, Jsme na jedné lodi, Praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy, Komunikace rodičů, aneb S čím by měl učitel počítat – pasivita – agrese – asertivita, Zpětná vazba učitel - rodič,  rodič – učitel, Sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k jejímu posílení

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář si neklade za cíl nahradit pedagogům psychologicky orientované vzdělávací programy, ani není jeho primárním cílem osobnostní rozvoj pedagogů. Jedná se o seminář, jehož cílem je podpořit pedagogy v metodickém zvládnutí práce se třídou prostřednictvím poznatků a sebereflexe v tématech, kterým se jednotlivé moduly vzdělávacího programu věnují. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Spolupráce s rodiči žáků je v současné době nezbytným předpokladem úspěšnosti žáků ve škole. Bez spolupráce s rodiči nelze vytvářet ani inkluzivní prostředí ve škole, proto je nutné, aby každý pedagog měl ke splnění tohoto cíle potřebné kompetence. Taktéž na úrovni celé školy je potřeba, aby všichni učitelé sdíleli stejnou představu o tom, jak má efektivní partnerská komunikace s rodiči a spolupráce s nimi vypadat.

Cílem semináře Spolupráce s rodiči je prezentovat účastníkům informace, které je důležité mít na paměti při jednání s rodiči, dát prostor pro společnou diskusi o otázkách, které utváří vzájemný vztah učitelů a rodičů, prostřednictvím praktických tipů inspirovat účastníky ke změně svých pracovních postupů, motivovat je k sebereflexi v této oblasti pedagogických kompetencí a obohatit pracovní postupy účastníků o efektivní způsoby práce s rodiči.

Účastníci

  • se seznámí se základními teoretickými informacemi k tématu spolupráce pedagogů a rodičů
  • získají praktické tipy, jak navodit bezpečné prostředí vzájemné spolupráce pedagogů a rodičů a jak tuto spolupráci rozvíjet
  • prakticky si vyzkouší komunikační nástroje, kterými lze realizovat efektivní komunikaci mezi pedagogy a rodiči žáků a podporovat jejich spolupráci
  • reflektují své přístupy ke spolupráci s rodiči žáků a nástroje, které k tomu využívají
  • naplánují si konkrétní inovace své práce, které povedou ke zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči žáků   

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ a speciálním pedagogům.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.