Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Anotace

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, zdali jsme schopni individualizovat výuku, a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídá i naše vnitřní nastavení.

V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu. Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky jak pozitivně, tak negativně ovlivnit na celý život.

Seminář Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání je jednou z částí rozsáhlejšího vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, který vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti práce na přijetí žáka a vytváření pozitivních očekávání vůči němu, a to ve stálém propojení s etickými prvky a principy.

Seminář Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání může být úvodním seminářem k tomuto vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, nebo ho lze realizovat takto samostatně, pokud se účastníci potřebují specificky na rozvoj v oblasti pozitivního přijetí žáků a vytváření pozitivních očekávání vůči nim.

Teoretické minivýklady jsou doplněny sdílením a porovnáváním vlastních učitelských zkušeností a praktickými aktivitami zakončenými společnou reflexí. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Výchovný styl učitele je dle Olivara a Lencze souhrnem devíti jeho profesních zásad. 

Učitel:

·         Vytváří z třídy „výchovné společenství“.

·         Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city.

·         Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost.

·         Formuluje jasná a srozumitelná pravidla.

·         Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky.

·         Nabádá žáky k dobrému.

·         Odměny a tresty používá opatrně.

·         Zapojuje do výchovného procesu rodiče.

·         Vytváří ve třídě pozitivní, radostnou atmosféru

Seminář Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání se dotýká všech těchto principů, avšak zaměřuje se zejména na dovednost pracovat na přijetí žáka a na utváření pozitivních očekávání vůči němu, což jsou dovednosti, které s nově zaváděným konceptem společného vzdělávání získávají ještě větší důležitost. Přijetí žáka a pozitivní očekávání vůči němu jsou nezbytné předpoklady úspěchu každého žáka.

Seminář bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti etické výchovy a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do každého modulu zařazen čas potřebný k sebereflexi, plánování implementace do praxe a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Motivační účinky přijetí žáka, Individualizace ve třídě, zóna nejbližšího vývoje žáka, Popis a popisný jazyk jako efektivní nástroj komunikace mezi učitelem a žákem, Učitelovo kladení otázek, Komunikace iniciovaná žáky, Mocenské konstelace ve školní třídě, Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii, Závěrečná reflexe zaměřená na společné sdílení užitku z kurzu, zejména změny výchovného stylu, které chtějí účastníci realizovat, inspirativní a podnětné myšlenky pro jejich pedagogickou praxi – 1 h

Vzdělávací program bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti etické výchovy a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do každého modulu zařazen čas potřebný k sebereflexi, plánování implementace do praxe a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář si neklade za cíl nahradit pedagogům psychologicky orientované vzdělávací programy, ani není jeho primárním cílem osobnostní rozvoj pedagogů. Jedná se o seminář, jehož cílem je podpořit pedagogy v metodickém zvládnutí práce se třídou prostřednictvím poznatků a sebereflexe v tématech, kterým se jednotlivé moduly vzdělávacího programu věnují. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Cíle semináře Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Účastníci

  • se seznámí se základními teoretickými informacemi k tématu bezpodmínečného přijetí žáků a vyjadřování pozitivních očekávání směrem k nim
  • získají praktické tipy, jak pracovat na svém přijetí žáka a na vyjadřování pozitivních očekávání směrem k němu
  • prakticky si vyzkouší postupy k akceptaci a atribuci žáků
  • reflektují způsoby, jakými přistupují k žákům a jak jejich očekávání směrem k žákům ovlivňuje jejich školní výsledky

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Pedagogům volného času a asistentům pedagoga.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.