Odměny a tresty

Anotace

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, zdali jsme schopni individualizovat výuku, a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídá i naše vnitřní nastavení.

V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu. Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky jak pozitivně, tak negativně ovlivnit na celý život.

Seminář Odměny a tresty je jednou z částí rozsáhlejšího vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, který vychází z modifikovaného projektu Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti práce s odměnami a tresty, a to ve stálém propojení s etickými prvky a principy.

Seminář Odměny a tresty může být úvodním seminářem k tomuto vzdělávacího programu Výchovný styl učitele, nebo ho lze realizovat takto samostatně, pokud se účastníci potřebují specificky na rozvoj v oblasti práce s odměnami a tresty.

Teoretické minivýklady jsou doplněny sdílením a porovnáváním vlastních učitelských zkušeností a praktickými aktivitami zakončenými společnou reflexí. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Výchovný styl učitele je dle Olivara a Lencze souhrnem devíti jeho profesních zásad. 

Učitel:

·         Vytváří z třídy „výchovné společenství“.

·         Přijímá žáka takového, jaký je, a projevuje k němu přátelské city.

·         Připisuje žákům pozitivní vlastnosti, zejména prosociálnost.

·         Formuluje jasná a srozumitelná pravidla.

·         Reaguje na negativní jevy vlídným poukázáním na jejich důsledky.

·         Nabádá žáky k dobrému.

·         Odměny a tresty používá opatrně.

·         Zapojuje do výchovného procesu rodiče.

·         Vytváří ve třídě pozitivní, radostnou atmosféru

Seminář Odměny a tresty se dotýká všech těchto principů, avšak zaměřuje se zejména na dovednost pracovat s odměnami a tresty.

Seminář bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti etické výchovy a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do každého modulu zařazen čas potřebný k sebereflexi, plánování implementace do praxe a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Odměny a tresty

Co je to trest a co si od něj slibujeme, Rizika trestů ve výchově (trest - odpustek, pocity trestaného, „Mě taky trestali, a přece…“), Dlouhodobé důsledky trestání, Odměny nezvyšují skutečný zájem, nýbrž jej snižují, Závislost na odměnách (červené puntíky, Smajlíky, „Bude to na známky?“…), Odměna jako riziko morálního vývoje žáka, Chvála/pochvala – ocenění/uznání, Zpětná vazba, popisný jazyk, sebehodnocení žákam, Reagování na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína), Sebereflexe používání odměn a trestů ve vlastní práci účastníků, plánování konkrétních inovací – co udělám pod vlivem semináře jinak?

 

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář si neklade za cíl nahradit pedagogům psychologicky orientované vzdělávací programy, ani není jeho primárním cílem osobnostní rozvoj pedagogů. Jedná se o seminář, jehož cílem je podpořit pedagogy v metodickém zvládnutí práce se třídou prostřednictvím poznatků a sebereflexe v tématech, kterým se jednotlivé moduly vzdělávacího programu věnují. Účastníci budou podpořeni v sebereflexi svého výchovného stylu a případným inovacím jednotlivých prvků, které ho tvoří, na základě získaných poznatků a diskusí s lektory i kolegy.

Cíle semináře Odměny a tresty

Cílem tohoto modulu je prezentovat účastníkům informace, které je důležité mít na paměti při používání odměn a trestů, dát prostor pro společnou diskusi o otázkách, které utváří atmosféru ve třídě, prostřednictvím praktických tipů inspirovat účastníky ke změně svých pracovních postupů, motivovat je k sebereflexi v této oblasti pedagogických kompetencí a obohatit pracovní postupy účastníků o efektivní způsoby práce odměnami a tresty. 

Účastníci

  • seznámí se základními teoretickými informacemi k tématu odměn a trestů a k induktivní disciplíně
  • získají praktické tipy, jak ve vyučování s odměnami a tresty pracovat
  • prakticky si vyzkouší postupy nahrazující odměny a tresty v pedagogické praxi
  • reflektují své přístupy k využívání odměn a trestů a budou motivováni k rozvoji pedagogických kompetencí v této oblasti

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školsých zařízení, Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ a asistentům pedagoga.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.