Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou

Motto:
„Když šlapeme po křivolaké cestě života, naříkáme si na její hrboly, proklínáme každý kámen, na který stoupneme, až si konečně v okamžiku prozření uvědomíme, že to jsou vlastně diamanty.“
Frank Jude Bo 
 
Lidé působící v pomáhajících profesích, za které lze označit i profesi pedagoga, věnují převážnou část své pozornosti svým klientům, svým svěřencům, svým kolegům, partnerům. Jejich pozornost je zaměřena především na to, aby svým působením naplňovali cíle předem stanovené, zvnějšku doporučené. Od pedagoga se očekává v první řadě jakési zprostředkování informací s co nejlepším očekávaným výsledkem. Také se od něj vyžaduje, aby to byla osobnost oboru znalá, vyrovnaná, schopná pravidelné sebereflexe, permanentně se vzdělávající. Je potřeba zdůraznit, že v dnešní době lze vnímat učitele už nejen jako jediného nositele informací, nýbrž jako průvodce učením. S tím je taky spojeno zaměření pozornosti na to, jak co udělat, zařídit, vymyslet, uskutečnit, dotáhnout do konce, zreflektovat. Ale co pozornost namířená k sobě? Kdy si udělat čas na sebe? Jak sám sebe aktualizovat? Umím to? Dokážu to? Záměrem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům prostor a čas na vlastní sebereflexi. Prostřednictvím prožitkových a projektivních technik jim umožnit věnovat se sami sobě. Cílem semináře je posílení pocitu vlastní hodnoty, objevování a uvědomění si svých silných stránek, uvědomování si svých kvalit, mít možnost vytvořit si svůj plán individuálního rozvoje, rozvinout dovednost kreativity a dovednost formulace popisné zpětné vazby. Účastníci se prostřednictvím cílených výcvikových aktivit budou zabývat především sami sebou, svými postoji, svými emocemi, svým stylem jednání v komunikaci, svými kvalitami, pocitem vlastní hodnoty a možnostmi dalšího rozvoje. Základem jejich uvědomění budou především reflektivní postupy s uplatněním principu individualizace.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • si na začátku každého semináře stanoví svůj cíl,
  • poznání, uvědomění, zjištění ze semináře budou vždy vyhodnocovat vzhledem ke svému cíli a budou si následně formulovat doporučení pro své rozvojové potřeby,
  • si prohloubí vlastní sebepoznání (dozví se něco, co o sobě ještě nevěděli),
  • vytvoří si sebeobraz svých vlastností a kvalit,
  • uvědomí si své přednosti, čeho si sami na sobě váží,
  • posílí si pocit vlastní hodnoty,
  • zamyslí se nad tím, co utváří jejich obraz o vlastní osobě, i o vlastní profesní roli,
  • rozpoznají své rozvojové potřeby a vytvoří si plán svého osobního rozvoje
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, učitelům praktického vyučování, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Pedagogům volného času, a asistentům pedagoga.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.