Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Komunikační dovednosti aneb „Já x Ty = rozumíme si“

Motto:
Vliv učitele je věčný; nikdy není možné říci, kde (jeho vliv) končí.
Henry B. Adams
 
Jste-li příjemní k druhým lidem, oni budou milí na oplátku k vám.
Jack Canfield  
 
Interpersonální kompetence patří k vybavenosti vyspělé osobnosti působící v pomáhajících profesích. Podstatou pedagogické působnosti je být v interakci se svými žáky, se svými kolegy, se svými nadřízenými, s rodiči. Kvalita vztahů, které si budujeme, podporuje jak náš profesní život, tak i život osobní. Důsledkem takovýchto vztahů mohou být na jedné straně velmi příjemné zážitky, na straně druhé mohou přivodit situace nepříjemné, konfliktní. Cílem vzdělávacího programu je zaměřit pozornost účastníků na rozvoj interpersonální kompetence. Účastníci budou mít vytvořený prostor k tomu, aby si zreflektovali své postoje, paradigmata, návyky souvisejících se vztahy nejen osobními, ale především profesními. Cílenými metodami a způsoby práce půjdou účastníci ve svém poznání do hloubky a svá poznání a uvědomění budou vyhodnocovat v souvislosti s cíli, které si stanoví na začátku programu. Výsledkem vzdělávacího programu bude u účastníků posílená dovednost zvládat své emoce, rozvoj empatie, schopnost předcházet konfliktním situacím, dovednost naslouchat a efektivně konverzovat.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • si na začátku každého semináře stanoví svůj cíl,
  • poznání, uvědomění, zjištění z výcviku budou vždy vyhodnocovat vzhledem ke svému cíli a budou si následně formulovat doporučení pro své rozvojové potřeby,
  • se prostřednictvím interaktivitních technik zaměří na poznávání svého vztahu k druhým v souvislosti se svou činností a její užitečností i jejími přínosy pro obě strany,
  • uvědomí si význam přijímání odlišností a jedinečnosti druhých lidí,
  • posílí schopnost empatie a zdokonalí její využití,
  • uvědomí si, jak (ne/vědomě) vytváří předsudky a domněnky, které mohou komplikovat porozumění,
  • rozvinou schopnost naslouchání, efektivní konverzace,
  • uvědomí si důležitost budování vzájemné důvěry.

 

Hodinová dotace

Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, speciálních škol, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a asistentům pedagoga.  
 
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.