OSR – Jak efektivně spolupracovat

V dřívější době platilo, že učitelství je v jistém slova smyslu paradoxně jedním z nejosamocenějších povolání. Přestože se čas od času zvedla diskuse o nutnosti mezipředmětových vztahů, spíše platilo, že každý učitel byl téměř „neomezeným“ pánem ve své třídě a do způsobů jeho práce mu kromě vedení školy a pracovníků ČŠI nikdo nemluvil. V současné době se však schopnost spolupráce stává jednou z nejdůležitějších kompetencí, která má přímý vliv na úspěšnost každého pedagoga. Učitelé musí spolu navzájem spolupracovat téměř při všech důležitých činnostech – plánování výuky, výběru metod, hodnocení, evaluaci výuky. Musí spolupracovat v rámci stejných předmětů i napříč nich, při realizaci průřezových témat, rozvoj gramotností, vytváření klimatu atd. Více než kdy dříve je dnešní době nezbytná spolupráce s rodiči, pracovníky poradenských pracovišť, dalšími odborníky, kteří se školou spolupracují, mentory, supervizory, představiteli komunity atd. Navíc schopnost spolupracovat s druhými je důležitou součástí interpersonální kompetence, kterou jsou učitelé povinni u žáků rozvíjet. Pokud oni sami nemají alespoň základní informace o zákonitostech spolupráce a dovednosti k ní, nemohou tuto dovednost rozvíjet ani u svých žáků. Vzdělávací program OSR – Jak efektivně spolupracovat dává učitelům příležitost seznámit se s různými formami spolupráce, včetně spolupráce týmové, faktory, které ji ovlivňují pozitivně i negativně, mohou kultivovat své schopnosti spolupráce a trénovat její zvládnutí v průběhu prožitkových aktivit. Důležitou součástí uvědomění v této oblasti jsou reflexe, které následují po každé aktivitě. Kurz je oproti 8hodinovému kurzu stejného zaměření rozšířen o informace o týmové spolupráci, sebepoznání při práci v týmu a nácvik aktivit posilující dovednosti pro efektivní fungování v týmu.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • zlepšení poznání sebe a druhých při spolupráci prostřednictvím prožitkových aktivit zaměřených na poznání zákonitostí efektivní spolupráce, včetně spolupráce v týmu,
  • rozvoj profesních dovedností zaměřených zejména na rozvoj dovedností spolupracovat důležitých pro řízení pedagogického procesu i budování fungujících vztahů mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, učiteli a učiteli, učiteli a rodiči apod.,
  • seznámení se se zákonitostmi efektivní spolupráce, faktory, které spolupráci brání, a naopak napomáhají a jejich využitím v pedagogické praxi,
  • získání informací o fungování týmu, zákonitostech jeho fungování,
  • sebepoznání v oblasti týmové spolupráce,
  • rozvoj schopnosti sebereflexe,
  • sdílení zkušeností s ostatními členy skupiny,
  • naplánování rozvoje nových dovedností v osobním i profesním životě. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Učitelům speciálních škol, Ředitelům škol a školských zařízení,
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.