Popis projektu

Projekt Spoluprací k profesionalitě je zaměřen na budování kapacit pro kolegiální podporu v zapojených 45 školách základních a středních Moravskoslezského, Středočeského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina (Příloha č. 11 - Seznam škol, které budou do projektu zapojeny - souhlas se zapojením do projektu doložen pouze od 38 škol, které se do projektu zapojují jako celky, nepožadovali jsme souhlas od škol, které chtějí pouze podpořit sdílení zkušeností a spolupráci interních mentorů v rámci KA5). Jednotlivé projektové aktivity jsou naplánovány tak, aby jejich prostřednictvím byly podpořeny specifické profesní kompetence vedoucích i pedagogických pracovníků zapojených škol k tomu, aby společně dosáhli cílů, které si v daném časovém období naplánují dle svých individuálních potřeb a potřeb škol. Zejména se jedná o kompetence pro poskytování kolegiální podpory v oblasti individualizace výuky (SC 2, aktivita 2, a), formativního hodnocení žáků a pedagogů (SC 2, aktivita 2, e) a interního mentoringu (SC 2, aktivita 2, f). Zároveň budeme v rámci projektu dbát na to, aby účastníci tyto dovednosti ihned využívali v praxi a tento svůj osobnostní a profesní rozvoj dokumentovali ve svých profesních portfolií.

Projekt staví na

  • jednoduchosti - málo projektových aktivit, žádné složité inovace, práce na rozvoji “jednoduchých” kompetencí,
  • systematičnosti - zapojení vedoucích i pedagogických pracovníků, podpora všech fází změny - iniciace, implementace i institucionalizace,
  • mentorské podpoře - v průběhu 3 nebo 4 let budou se zapojenými pedagogy pracovat mentoři, kteří budou podporovat rozvoj jejich dovedností pro kolegiální podporu,
  • provázanosti jednotlivých aktivit - jednotlivé aktivity na sebe navazují, jedna podporuje druhou (viz příloha č. 35 - Schéma jednotlivých podaktivit KA v letech),
  • a zdánlivě malých, ale důsledně uplatňovaných krocích, které mohou mít dalekosáhlé důsledky na kvalitu výuky, a tím úspěch každého žáka.