Cíle a klíčové aktivity projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Podpořené školy projevily zájem o účast v projektu a o vzdělávání a aktivity v něm realizované. Projekt bude realizován na území MS kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, SČ a JČ kraje. 

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit: 

1.Vzdělávání k VŘ a vznik center ICT podpory

Úvodní aktivitou v celé systémové podpoře vedení škol je proškolení vedení školy, která je finančním partnerem a zároveň cílovou skupinou v oblasti zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v příručce pro příjemce v rozsahu 3 x 45 minut. Cílem školení je informovat vedení škol o platném postupu, aby se vyvarovali případných pochybení při nákupu mobilní techniky. Tyto úvodní semináře se budou konat v úvodu realizace projektu a bude jich realizováno celkem 5: vždy jedno školení v Moravskoslezském kraji, ve Středočeském, Jihočeském, Zlínském kraji a kraji Vysočina

2. Vstupní benchmark

Cílem aktivity je pomoci školám určit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie do života školy. Školám byl nabídnut nástroj změny - Profil Škola 21, který se nesoustředí jen na technické parametry, popisuje hlavně to, jak technologie skutečně podporují výukový proces.
3. Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním
Cílem aktivity je poskytnutí koučovací podpory ředitelům škol se zaměřením na posílení efektivního využití ICT ve škole u stávajících technologií, ale především u nově pořízených. Smyslem koučování bude poskytnout podporu vedení škol při zavádění trvalých změn ve využívání technologií, při řešení možných obtíží v práci s řízením celého procesu.

4. Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu

Cílem aktivity je poskytnout zapojeným pedagogům cílenou metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky. Podpora bude poskytnuta prostřednictvím mentoringu zkušených pedagogů a mentorů, kteří budou pracovat individuálně s pedagogy přímo ve školách a prostřednictvím Skype. Metodickou podporu budou mentoři poskytovat i on-line. Smyslem podpory mentora bude práce s pedagogy na stanovování cílů v hodinách, hledání nejvhodnější metod výuky vzhledem ke stanoveným cílům a nastaveným výstupům.

Požadovaným výstupem podpory mentora je rozvoj profesních dovedností a klíčových kompetencí v práci s ICT každého pedagoga s ohledem na optimální a individuální rozvoj znalostí a dovedností žáků ve výuce. Mentorská podpora bude zaměřena na využívání nových moderních dotykových technologií kromě přípravy přímo ve výuce ve zvolených předmětech a na zvládnutí technického aspektu práce s ICT technologiemi.

5. Metodik ICT ve škole

Aktivita uzavírá aktivity zaměřené na systémovou podporu implementace ICT (mobilních dotykových zařízení) přímo do výuky. Pro školy, které projevily zájem, bude vyškolen 1 pedagogický pracovník ve znalostech a dovednostech, které mu umožní už v rámci projektu a po jeho skončení poskytovat technickou a didaktickou podporu ostatním pedagogům ve škole. Školení bude realizováno v úvodu realizace projektu, aby mohl po skončení vzdělávacích aktivit již působit ve škole jako metodik ICT.

6. Vzdělávání Co už máme

Cílem aktivity je posílit u pedagogických pracovníků dovednosti efektivního využití techniky přímo ve výuce, kterou již školy mají. Semináře budou realizovány přímo ve školách, kde učitelé působí. V období přípravy byli již pedagogové osloveni s nabídkou vzdělávacích seminářů, v této aktivitě vybírali ze 13 seminářů, z nich jeden volili povinně.

7. Vzdělávání Co chceme

Cílem aktivity je poskytnou účastníkům realizovaných seminářů nové znalosti a především praktické dovednosti v zavádění a využití nových mobilních dotykových technologií ve výuce. Školy byly osloveny v době přípravy projektové žádosti s nabídkou vzdělávacích seminářů, ze kterých si vybraly nejméně 1. Celkem bude v aktivitě realizováno podle zájmu a potřeb účastníků 55 seminářů, jichž se zúčastní 876 pedagogických pracovníků. Semináře budou organizovány přímo ve škole a budou všechny podpořeny e-learningovou podporou.

8. Vzdělávání Oborové didaktiky 

Cílem aktivity je v seminářích zvýšit znalosti a především dovednosti v praktickém využití při zavádění nových dotykových zařízení ve výuce v konkrétních předmětech přímo ve výuce. Semináře budou vedeny k praktickému využití přímo ve výuce žáků.

9. Evaluace

Cílem aktivity je provést evaluaci projektových aktivit v každé zapojené škole, která bude zapojena jako finanční partner. Každá škola vyhodnotí dopad nebo přínos konaných vzdělávacích aktivit a skutečného využití ICT ve škole ve výuce. V úvodu provede každá škola analýzu počátečního stavu, školy, které využijí nabídku v KA2 budou mít podmínky a zdroje informací pro vyhodnocení evaluace z více zdrojů. Po skončení aktivit v projektu provede každá zapojená škola vyhodnocení přínosu oproti počátečnímu stavu. Za zpracování evaluační zprávy bude v každé škole zodpovědný koordinátor ze školy.Projekt nabízí ucelený komplexní systém podpory a vzdělávání od vedení škol po pedagogické pracovníky s nastavením činností tak, aby byly funkční i po skončení realizace projektu.