Externí evaluace školy

Externí hodnocení škol

S cílem napomoci zřizovatelům ujednotit postup a systém provádění externího hodnocení škol, jakož i pomoci zvládat role významných aktérů školské politiky, a v neposlední řadě poskytnutím metodických rad školám, vyvinuli odborníci Ostravské univerzity v Ostravě metodiku externí evaluace škol. Tu pak následně pilotně ověřili na dvanácti základních a středních školách v rámci projektu „Vytvoření metodiky pro komplexní hodnocení škol zřizovatelem a její pilotní ověření“.
 
Základem metodiky je soubor dotazníků, anket, řízeného interview, pozorování, hospitace, testů vědomostí, zručností a způsobilostí a dalších speciálních metod (např. škály zjištění klima u žáků), analýza školních dokumentů a zpráv.
 
Výše uvedení odborníci pro naše sdružení rozpracovali metodiku externí evaluace, pomocí které si mohou zřizovatelé škol uceleně zmapovat situaci na svých školách.
 
Výjimečnou vlastností metodiky je přímé propojení externí evaluace škol a vlastním hodnocením dané školy a tedy jedinečná možnost ověřit výstupy škol z jejich autoevaluačních aktivit.