Informace k testování 3. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018

Základní informace o programu

Rozvojový program KVALITA se v Moravskoslezském kraji realizuje již od roku 2004. Od r. 2007 má podobu tříletých cyklů testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, na který navazuje rovněž tříleté testování týchž žáků ve 3. ročníku. Testování probíhá formou didaktických testů z jazyka českého, matematiky a cizího jazyka - anglického nebo německého. Testování v rámci rozvojového programu KVALITU 2014 - 2018 je koncipováno jako dvouletý cyklus, v rámci kterého bude realizovaného testování 1. ročníků v letech 2014 a 2015 a týchž žáků ve 3. ročníku v letech 2017 - 2018 

Kontinuita programu KVALITA umožňuje získat dlouhodobější, systematická zjištění o úrovni vzdělání, které dosahují žáci škol v důležitých bodech vzdělávací dráhy ve stěžejních oblastech,  a poskytuje tak zpětnou vazbu jak školám, tak objednateli. 
 
Realizace programu je v  souladu  s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012. 
 

Cíl testování

Využívání systematického monitorování výsledků vzdělávání žáků patří k významným prostředkům zvyšování kvality vzdělávání. Závěry z testování je možné využívat ve školách ke zpracování autoevaluačních zpráv, přípravě strategií školy a inovaci školních vzdělávacích programů. Žáci jsou prostřednictvím zpráv informováni o své připravenosti ke studiu na vysoké škole, o úrovni svých vědomostí a dovedností v porovnání s ostatními žáky, kteří se testování zúčastnili.
 
Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.
 
V rámci testování budou zjišťovány znalosti a dovednosti (kompetence) jednotlivých žáků. Test je pouze jeden, nepřesáhne 120 minut a skládá se z následujících částí:
 • test z českého jazyka - 40 minut,
 • test z matematiky - 40 minut,
 • test z cizího jazyka – anglického jazyka nebo německého jazyka - 40 minut
 
V případě, že žáci přišli na Vaší školu z jiné školy a účastnili se vstupního testování na této škole v 1. ročníku, informujte nás před zahájením testování. My takového žáka přiřadíme v databázi k Vaší škole a žák následně obdrží ve výsledcích informaci o přidané hodnotě.
 
V případě, že žák v průběhu svého studia mezi 1. a 2. ročníkem opakoval ročník, můžete jej v administračním systému přiřadit k testování tím, že jej přiřadíte ze školního roku, ve kterém realizoval vstupní testování.
 

Kontaktní osoba školy

Podmínkou ze strany zřizovatele je uvedení kontaktní osoby odpovědnou za realizaci testování ve škole. Prosíme Vás o vyplnění kontaktní osoby na následujícím odkazu:
 
 

Harmonogram projektu

19. 3. 2018 do 30. 4. 2018 Realizace testování středních škol a konzervatoře zřízených Moravskoslezským krajem
do 31. 5 .2018  Předání výsledků školám
7. 6. 2018  Uspořádání semináře pro zástupce středních škol a konzervatoře zřízených Moravskoslezským krajem
 
 

Výstupy projektu

obsah zprávy pro žáka (max. rozsah zprávy 8 stran) - zejména
 • vysvětlení použitých pojmů
 • počet žáků, kteří se účastnili testování, počet testovaných žáků v rámci skupiny oborů a školy
 • kritéria hodnocení žáka
 • výsledky žáka v jednotlivých testovaných předmětech a dovednostech a jeho percentilové umístění v rámci třídy a školy, téže skupiny oborů vzdělání, všech testovaných žáků
 • zhodnocení dosažených výsledků, doporučení pro žáka 
 
obsah zprávy pro školu - zejména         
 • celkový počet škol, které se zúčastnily testování
 • počet škol, které se zúčastnily testování v jednotlivých skupinách oborů vzdělání
 • vysvětlení použitých pojmů
 • kritéria hodnocení školy          
 • výsledky školy v jednotlivých testovacích předmětech a dovednostech a percentilové  pořadí v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání a všech škol  
 • výsledky tříd v rámci školy a v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 
 

Kontakty

Kontaktní email: info@kvalitaskoly.cz
Telefon: 733 341 790
 
Manažer projektu
Ing. Michal Uhlař
Mob: 737 129 976
 
Administrativa projektu: 
Kateřina Ostřížková
Tel: 733 341 790
 
Odborný garant: 
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.