Cíle projektu

Cíle projektu

Cíle projektu byly formulovány jak obecně, tak pro účastníky jednotlivých klíčových aktivit a tyto cíle jsou vzájemně provázané a podporují se. Z naší zkušenosti vyplývá, že ředitelé škol a učitelé jsou často demotivováni tím, že změny v rámci školství jsou z jejich úhlu pohledu zaváděny nesystematicky a bez logické návaznosti. Proto očekáváme, že tento systémový přístup, na kterém v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě stavíme, bude mít pozitivní vliv na motivaci jednotlivých účastníků projektu. Věříme, že i díky tomu dosáhneme očekávaných výstupů a výsledků projektu. Jednotlivé cíle jsou naplňovány ve všech aktivitách, ale uvádíme u nich čísla aktivit, ve kterých dochází k jejich naplňování prioritně. Popis podaktivit a dílčích cílů naplánovaných v jednotlivých aktivitách viz příloha č. 35 Schéma jednotlivých podaktivit KA v letech.

Strategické cíle projektu

- podpora rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje škol

- zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím rozvoje profesních dovedností pedagogů (především KA2, KA3)

- rozvoj dovedností pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA 4 a KA5)

- podpora osobnostního i profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol (KA2)

- podpora osobnostního i profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol (KA3 - KA5)

- podpora fungování škol jakožto učících se organizací, které díky dovednostem pedagogů v poskytování kolegiální podpory v maximální míře využívající ke svému rozvoji vnitřní zdroje (KA2 a KA3)

- podpora zavádění interního mentoringu ve školách jakožto prostředku zvyšování kvality práce pedagogů, a tím kvality vzdělávání (KA3 – KA5)

- rozvoj dovedností pedagogů v oblasti poskytování kolegiální podpory (KA2 – KA5)

- podpora sebereflexe pedagogů a rozvoj dovedností pro ni potřebných (KA2 – KA5)

 

Strategické cíle pro zapojené školy

- zlepšení kvality výuky (KA3) - zavedení systému formativního hodnocení pedagogů (KA2)

- rozvoj dovedností pedagogů pro kolegiální podporu (KA2 a KA3) a interní mentoring (KA4 a KA5)

- budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů (KA2 - KA5)

- podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu (KA3 - KA5)

- systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které budou školy v průběhu projektu postupně naplňovat – např. škola má sestavena pravidla hodnocení žáků, která dodržují všichni pedagogičtí pracovníci školy (KA3)