Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Zpět na nabídku

Číslo klíčové aktivity 4
Název klíčové aktivity Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Cíle realizace klíčové aktivity Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).
Popis realizace klíčové aktivity Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
Cílová skupina a její popis Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.
Výstup klíčové aktivity
  • Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu.
  • Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.
Prokazování dosažených výstupů Dokládání výstupů – pouze v elektronické podobě (na CD-R/DVD):

Součástí Monitorovací zprávy bude:
  • Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu (součástí musí být čestné prohlášení statutárního orgánu/pověřené osoby, že se žáci zúčastnili výuky cizího jazyka);
  • Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.

Předmětem kontroly na místě bude:

  • Zpráva z jazykového vzdělávacího pobytu;
  • Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu;
  • Kontrola výběrových/zadávacích řízení.
  • Kontrola evidence monitorovacích indikátorů.
Rizika realizace klíčové aktivity
  1. Nízký zájem žáků (jejich zákonných zástupců)/pedagogických pracovníků k účasti na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu.
  2. Suplování za pedagogy, kteří se zúčastní zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu jako dozor.
Opatření na eliminaci (odstranění) rizik Ad 1) Průběžná motivace žáků (jejich zákonných zástupců)/pedagogů k účasti na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu ze strany vedení školy a zajištění přijatelných podmínek pro jeho absolvování, včetně dostatečného informování o průběhu a obsahu zahraničního pobytu.

Ad 2) Zajištění pozice suplujícího pedagoga.
Celkové náklady na klíčovou aktivitu v Kč 138 430 Kč

Zpět na nabídku