Jak pracovat s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování a přístupu ke vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a především pak s typickými způsoby jeho komunikace a formou vztahových reakcí. V rámci skupinové práce si vyzkouší možnosti posuzování situace takového dítěte (a to zejména z hlediska naplňování vývojových potřeb dítěte), volbu vhodné komunikace s dítětem (a následně i s rodiči). Bude představena podrobněji i teorie attachmentu (citové vazby) a její využívání v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní situace dítěte, naladění se na jeho potřeby a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím. Praktickými aktivitami účastníci semináře posílí své kompetence včasné detekce dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a následné podpůrné práce s takovým dítětem a jeho rodinou. Představen bude i koncept multidisciplinárního přístupu ve školství, současná forma prolínání pedagogické a sociální práce a poskytnuty budou i základní přehledy kontaktů a odborných informací, které může pedagog využít při řešení vzniklých situací.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • získají náměty, jak pracovat a komunikovat s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, s jeho rodiči a jak podporovat jejich rodičovské kompetence,
  • získají informace o současných formách prolínání pedagogické a sociální práce a možnostech řešení vycházejících ze spolupráce obou jmenovaných oblastí,
  • získají podněty pro práci s dětmi ze sociálně a ekonomicky slabých rodin a náměty jak podporovat jejich identitu a jejich začlenění do třídního kolektivu,
  • obdrží metodické materiály ověřené v praxi,
  • budou motivováni realizovat vybrané aktivity ve své praxi,
  • seznámí se s praktickými zkušenostmi sociálních a pedagogických pracovníků,
  • osvojí si aktivizující, interaktivní metody využitelné při práci s třídním kolektivem.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, MŠ, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.