Společné vzdělávání žáků se SVP (16 h)

Zavádění společného vzdělávání do prostředí českých škol zcela zákonitě u pedagogů vyvolává potřebu doplnění znalostí a dovedností potřebných pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové se více než dříve dostávají do situací, které se nenaučili řešit při svém studiu, ani se s nimi dosud ve své pedagogické praxi nesetkali. Navíc v řadě případů je nezbytný nejen přístup a znalosti jednoho konkrétního pedagoga, ale společné nastavení pravidel a postupů tak, abychom nejen pomohli dosáhnout každému žákovi svého osobního maxima, ale taky abychom si ochránili své duševní i fyzické zdraví. Proto je seminář zaměřen rozvoj profesních kompetencí pedagogů potřebných při zavádění konceptu společného vzdělávání. Účastníci budou vedeni k prozkoumání svých vlastních postojů k jinakosti, dále budou seznámeni s efektivními způsoby komunikace v náročných a konfliktních situacích, a zejména budou podporováni v týmové spolupráci a nastavení kolegiální spolupráce tak, aby v rámci školy bylo vytvoření bezpečné a kompatibilní prostředí pro všechny žáky. Dostatečný prostor bude v rámci kurzu vytvořen na vzájemné sdílení a plánování konkrétních kroků, a to vše s cílem podpoření profesních kompetencí jednotlivých pedagogů a konceptu společného vzdělávání..
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • budou prostřednictvím prožitkových cvičení prozkoumávat své postoje s stereotypy, které jim napomáhají nebo brání při práci s dětmi se SVP,
  • budou sdílet své názory a postoje ke společnému vzdělávání s cílem pojmenovat příležitosti a hrozby, které temto koncept škole přináší,
  • pojmenují náročné situace, se kterými se v rámci své každodenní praxe setkávají a budou hledat způsoby jejich řešení,
  • budou podporování v rozvoji svých komunikačních dovedností při řešení náročných a konflitkních situací ve škole, a to zejména s konceptem komunikace zaměřené na člověka a mediačními technikami vhodnými při řešení konfliktů se žáky a jejich rodiči,
  • budou podporováni ve využívání týmové spolupráce a kolegiální podpory při práci se žáky se SVP,
  • budou mít příležitost plánovat konkrétní kroky pro vytvoření kompatibilního učebního prostředí ve škole.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, Vychovatelům školských zařízení a Pedagogům volného času.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.