Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ

Anotace kurzu

Seminář vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) a Vyhlášky 27/2016 Sb.

Obsah semináře je zaměřený na výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně především jde o vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), přehled a volbu strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy organizace vzdělávání a hodnocení žáků, které mohou pedagogové využít v základním vzdělávání bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ). Součástí programu je prezentace/vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat základní pedagogickou diagnostiku v praxi a jak získané informace interpretovat a využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky. Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským pracovníkem školy.Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP ZV a návazně s aktuálním ŠVP ZV školy.

Vzdělávací záměr, cíl

Účastníci semináře Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ

  • seznámí se s principy podpůrného opatření prvního stupně,
  • porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) žáka,
  • naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení a pedagogickým pracovníkům ZŠ a asistentům pedagoga.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.