Konflikt - koření života

Cílem semináře je připravit účastníky na vědomé zvládání konfliktu. Ten je nedílnou součástí našeho života. Přispívá k rozvoji vztahů či problémů, které máme řešit. Lidé jsou naučení svou životní zkušeností řešit konflikt jedním způsobem, tedy stereotypně. Je však vhodné, aby si uvědomili, kde se berou jejich reakce na konflikt a pochopili, že konflikt se dá řešit uvědoměle: zpracovat emoční napětí a řešit jádro rozdílnosti racionálním způsobem. Je také důležité uvědomit si, že naše volba na řešení konfliktu má určité alternativy, které je potřeba brát do úvahy. A využívat všech těchto možností. Součástí semináře bude i nácvik řešení konfliktů. Účastníci se prostřednictví testů seznámí se svým osobnostním typem a jeho vlivem na řešení konfliktu. Diskutovány budou i otázky vlivu stresu na konflikt a jeho řešení.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • se seznámí se základními teoretickými informacemi o konfliktu, které jsou užitečné pro jeho zvládání (Co je konflikt. Druhy konfliktů. Fáze konfliktu. Průběh konfliktu. Pozice, zájmy v konfliktu.)
  • budou reflektovat konflikty, se kterými se ve svém životě potkali, své postoje k nim, způsoby svých reakcí na ně a zdroje ke zvládání konfliktů v běžném životě.
  • se seznámí s komunikačními zlozvyky, které konflikty prohlubují a také s nástroji efektivní komunikace, které naopak pomáhají při jejich řešení.
  • se seznámí s různými strategiemi řešení konfliktu, včetně možných zásahů třetích stran.
  • si naplánují přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe
  • budou motivováni k efektivnějšímu zvládání konfliktů a dalšímu vzdělávání v této oblasti.
  • budou reflektovat svůj posun v průběhu semináře a seznámeni s dalšími zdroji, které mohou využít ke svému samostudiu.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 16 výukových hodin
 
Určeno 
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázíí, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, Vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.