Koučovací přístup ve vedení lidí

Snad každý z nás jsme ve svém osobním i pracovním životě konfrontováni se skutečností, že „staré“ způsoby vedení a motivace lidí selhávají. Navíc, jsou-li využívány necitlivě s přehlížením kompetentnosti konkrétního pracovníka, budí často odpor a zhoršují vzájemné vztahy. Seminář Koučovací přístup ve vedení lidí proto účastníkům semináře představuje jeden ze současných moderních trendů ve vedení lidí – koučování. Cílem semináře je přivést účastníky k zamyšlení, proč mozek potřebuje kouče, předat jim konkrétní baterii technik ihned využitelných v jejich praxi a motivovat je k dalšímu vzdělávání v této oblasti.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci se seznámí s
 • koučováním jakožto moderní formou vedení lidí a jejím odlišením od dalších forem (vzdělávání, mentoring, supervize, poradenství),
 • možnostmi a specifiky využití koučování v prostředí škol,
 • rozdíly direktivních a nedirektivních přístupů ve vedení lidí,
 • vymezením pojmů pomoc a kontrola
 • omezeními tradičních přístupů ve vedení lidí,
 • se základy koučovacího přístupu, které mohou využít ve své praxi ( princip DUO, užitečně formulovaný cíl, pratnerský rozhovor, efektivní otázky. GROW model, zásady poskytování zpětné vazby.
 
Účastníci budou
 • vedeni k sebereflexi svých postojů k lidem, které mají vliv na jejich vedení x řízení,
 • sdílet příklady dobré praxe využití koučovacího přístupu,
 • diskutovat a promýšlet možnost využití koučovacího přítupu ve své škole,
 • plánovat přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe,
 • inspirování a motivovaní k využívání koučovacího přístupu ve vedení lidí a dalšímu vzdělávání v této oblasti.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 32 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Ředitelům škol a školských zařízení a učitelům speciállních škol.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.