Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Tak jako se mění cíle vzdělávání, tak by se měly také měnit způsoby profesního rozvoje pedagogů. Přechod od kvalifikačního modelu ke kompetenčnímu modelu je nutný i v této oblasti vzdělávání. Zatímco dříve stačily pedagogům nové informace z vlastního oboru, které šlo nejsnáze získat prostřednictvím přednášky, semináře, kurzu či studia na vysoké škole, kurikulární reforma předpokládá, že pedagogové se budou posouvat taktéž ve svých dovednostech. A právě jednou z nejefektivnějších forem podpory získávání dovedností je mentoring. Cílem kurzu je tedy posílit mentorské dovednosti účastníků k tomu, aby byli lépe vybaveni dovednostmi poskytovat kolegiální podporu svým kolegům – pedagogům. Kurz je určen vedoucím i pedagogickým pracovníkům škol, kteří pracují jako externí nebo interní mentoři, nebo alespoň používají mentorský přístup v podpoře profesního rozvoje svých kolegů. Předpokládá se, že si účastníci budou přinášet příklady z vlastní praxe, ke kterým dostanou zpětnou vazbu od mentorů i skupiny.

Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • budou vedeni k sebereflexi své mentorské praxe, 
  • si vytipují téma/případ, ke kterému chtějí získat zpětnou vazbu od mentorů nebo skupiny, 
  • prezentují téma, ve kterém se chtějí posunout, případ ze své mentorské praxe, 
  • získají zpětnou vazbu ke své mentorské práci od mentorů a členů skupiny, 
  • budou reflektovat proces svého učení v průběhu setkání, 
  • budou vedeni k formulaci dalších cílů v oblasti svého profesního rozvoje, 
  • budou motivováni k dalšímu profesnímu růstu v mentorských dovednostech.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ, SUŠ a VOŠ a asistentům pedagoga.  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.