Informace k testování 1. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji

Základní informace o programu

Rozvojový program KVALITA se v Moravskoslezském kraji realizuje již od roku 2004. V počátečním období byl zaměřen na testování žáků 2. ročníků středních škol, 9. ročníků základních škol a na testování v rámci přijímacího řízení do středních škol. Od roku 2007 do roku 2009 se uskutečnil tříletý cyklus testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, na který navázalo rovněž tříleté testování týchž žáků ve 3. ročníku v letech 2010 – 2012. 

V roce 2011 byl zahájen další cyklus testování žáků 1. ročníků, který bude pokračovat v letošním a předpokládá se, že i v dalším školním roce. Testování žáků bude probíhat formou didaktických testů zaměřených na zjišťování znalostí  a dovedností z matematiky, jazyka českého a cizího jazyka - anglického nebo německého. Standardizované didaktické testy má objednatel k dispozici a předá je po uzavření smlouvy zhotoviteli zakázky. 
 
Kontinuita programu KVALITA umožňuje získat dlouhodobější, systematická zjištění o úrovni vzdělání, které dosahují žáci škol v důležitých bodech vzdělávací dráhy ve stěžejních oblastech,  a poskytuje tak zpětnou vazbu jak školám, tak objednateli. 
 
Rozvojový program Kvalita 2012 – 2016 byl schválen usnesením rady kraje č. 103/6672 ze dne 14. 2. 2012. Realizace programu je v  souladu  s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012. 
 

Cíl testování

Využívání systematického monitorování výsledků vzdělávání žáků patří k významným prostředkům zvyšování kvality vzdělávání. Závěry z testování je možné využívat ve školách ke zpracování autoevaluačních zpráv, přípravě strategií školy a inovaci školních vzdělávacích programů. Žáci jsou prostřednictvím zpráv informováni o své připravenosti ke studiu na vysoké škole, o úrovni svých vědomostí a dovedností v porovnání s ostatními žáky, kteří se testování zúčastnili.
 
Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.
 
V rámci testování budou zjišťovány znalosti a dovednosti (kompetence) jednotlivých žáků. Test je pouze jeden, nepřesáhne 120 minut a skládá se z následujících částí:
 • test z českého jazyka - 40 minut,
 • test z matematiky - 40 minut,
 • test z cizího jazyka – anglického jazyka nebo německého jazyka - 40 minut
 

Kontaktní osoba školy

Podmínkou ze strany zřizovatele je uvedení kontaktní osoby odpovědnou za realizaci testování ve škole. Prosíme Vás o vyplnění kontaktní osoby na následujícím odkazu:
 
 

Harmonogram projektu

8. 11.2012 do 23.11.2012 Realizace testování středních škol a konzervatoře zřízených Moravskoslezským krajem
30.11.2012  Předání výsledků školám
13.12.2012 od 9 hodin Uspořádání semináře pro zástupce středních škol a konzervatoře zřízených Moravskoslezským krajem
 
 

Výstupy projektu

obsah zprávy pro žáka (max. rozsah zprávy 8 stran) - zejména
 • vysvětlení použitých pojmů
 • kritéria hodnocení žáka
 • výsledky žáka v  rámci školy, téže skupiny oborů vzdělání, všech testovaných žáků 
 
obsah zprávy pro školu - zejména         
 • celkový počet škol, které se zúčastnily testování
 • počet škol, které se zúčastnily testování v jednotlivých skupinách oborů vzdělání
 • vysvětlení použitých pojmů
 • kritéria hodnocení školy          
 • výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání a všech škol 
 • výsledky tříd v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 
 • celkové hodnocení školy
 

Kontakty

Kontaktní email: diagnostika@kvalitaskoly.cz
Telefon: 597 093 441
 
Manažer projektu
Ing. Michal Uhlař
Tel: 597 093 443
Mob: 737 129 976
 
Administrativa projektu: 
Kateřina Ostřížková
Tel: 597 093 441
 
Lucie Klimecká
Tel: 597 093 446
 
Odborný garant: 
Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.