Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů. Prostředkem ke splnění tohoto cíle je sdílení a prohloubení poznatků pedagogů v moderních technikách výuky přírodovědných předmětů se zapojením elektronických měřících zařízení s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů. Pedagogové si osvojí dovednost oprostit se od tradiční role učitele a budou v rámci workshopů a setkání seznámeni s možnostmi, jak řídit určité pasáže výuku z pozice moderátora, který vede žáky v roli poradce žádoucím směrem k řešení problému.

 

Dílčí cíle:

- kooperace učitelů v řešení výše uvedených problémů na dvou úrovních: na krajské a republikové úrovni

- zvýšení erudovanosti a orientace zapojených pedagogů v možnostech využití elektronických měřících zařízení ve výuce přírodních věd včetně seznámení s metodickými materiály, které vznikly v minulých projektech OPVK.

Poznatky získané na setkáních pedagogů na CKP budou zapojení pedagogové aktivně ověřovat ve svých hodinách a takto získaná zpětná vazba bude opětovně diskutována na následujících setkáních. Ze zkušenosti žadatele je znám motivační efekt badatelsky orientované výuky, který podněcuje zájem žáků a učitelů o přírodní vědy.